.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceO projekte

Projekt pod názvom „Tvorme spolu modernú školu zaujímavú pre žiakov a potrebnú pre región“ bol samostatne vypracovaný riadiacimi pracovníkmi našej školy v zmysle výzvy Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO. Výzva bola zameraná na „Tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov stredných škôl“ pre Operačný program Vzdelávanie, prioritná os
1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú.

Nami vypracovaný projekt bol v súťaži úspešný, v 09/2009 sme s poskytovateľom finančných prostriedkov, Ministerstvom školstva SR, v zastúpení Agentúrou MŠSR pre štrukturálne fondy (ASFEU) uzavreli Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 159/2009/1.1/OPV v celkovej výške 207 364,00 €. V súčasnosti celkové oprávnené výdavky projektu, vrátane finančných zdrojov poskytnutých zriaďovateľom UNSK spolu predstavujú 216 852,97 €.

Strategickým cieľom realizácie projektu je cieľavedomá premena našej školy na modernú školu, reagujúcu na aktuálne a perspektívne potreby trhu práce nielen v našom regióne, ale aj v rámci SR i EÚ. Dosiahnutie cieľa si vyžaduje inovovať obsah a metódy vyučovania s využitím najnovších didaktických prostriedkov za účelom skvalitnenia výstupov vzdelávania vo vedomostnej spoločnosti. Premena tradičnej školy na modernú nie je realizovateľná bez aktívneho prístupu a zvládnutia modernej techniky pedagógmi školy a osvojenia si svetových jazykov v bežnej komunikácii, ako aj v komunikácii so žiakmi. Pre naplnenie cieľov projektu sme nadefinovali sedem hlavných aktivít projektu, ktoré sú obsiahnuté v nasledovných špecifických cieľoch projektu:

1. Vytvorenie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) s novými učebnými osnovami, štandardmi a predmetmi pre všetky ročníky učebných a študijných odborov školy.

2. Inovácia obsahu a metód vyučovania v zmysle ŠkVP tvorbou a využitím najnovších didaktických prostriedkov za účelom skvalitnenia výstupov vzdelávania.

3. Zvyšovanie odborných a cudzojazyčných kompetencií pedagogických zamestnancov pomocou moderných technológií.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o