.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice1.1 Tvorba študijných materiálov, metodických príručiek a didaktických prostriedkov

A) V predmete odborný výcvik je cieľom aktivity  zaradenie nových tematických celkov do učebných osnov, ktoré zohľadňujú najnovšie trendy a technologické postupy v učebných a študijných odboroch nespracované v učebniciach  do hodín odborného výcviku.  Vytvorenie metodických príručiek k novým zariadeniam, ktoré budú obsahovať aj zodpovedajúce učivo a využitie zariadení v praxi, pracovné postupy,  otázky, úlohy a zadania k učivu  a vytvorenie didaktických pomôcok na modernizáciu a skvalitnenie vyučovania odborného výcviku.

B) V odborných predmetoch je cieľom aktivity  zaradenie nových tematických celkov do učebných osnov, ktoré zohľadňujú najnovšie trendy a technologické postupy v odboroch nespracované v učebniciach  do odborných predmetov a vytvorenie  učebných textov a didaktických pomôcok na modernizáciu a skvalitnenie vyučovania odborných predmetov. 

C) Vo všeobecnovzdelávacích predmetoch je cieľom vytvorenie zbierky pracovných listov pre žiakov študijných odborov z predmetu slovenský jazyk a literatúra so zameraním na literárnu zložku, v rámci ktorej bude spracovaná povinná literatúra podľa cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku. V predmete slovenský jazyk a literatúra pre žiakov učebných odborov s vývinovými poruchami učenia je cieľom vypracovanie pracovných zošitov pre prvý a druhý ročník určených na skvalitnenie vzdelávacích metód a foriem vyučovania pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, ktoré zefektívnia vzdelávanie a kvalitu vedomostí týchto žiakov na základe individuálneho prístupu. Cieľom aktivity v rámci predmetu informatika je tvorba zbierky aplikačných úloh v jednotlivých programoch pre učebné odbory s využitím moderných didaktických pomôcok – IKT s prihliadnutím na preberané tematické celky a učivá v nich.

Výstup:

A) V predmetoch: 

A/ 1.Učebný odbor kuchár, hostinský a študijný odbor hotelová akadémia

1. vytvorenie jedného názorného  panelu korenín a koreniacich zmesí,

2. vytvorenie atlasu korenín a koreniacich zmesí v elektronickej podobe v rozsahu min 20 strán A4 ,

3. vytvorenie atlasu korenín a koreniacich zmesí v písomnej podobe v rozsahu min 20 strán A4,

4. vytvorenie  metodickej príručky v elektronickej  a tlačenej podobe „Live kuchyňa“ –  príprava mäsitých jedál názornými pracovnými postupmi a receptúrami minútok a jedál pripravených pred zrakom hosťa, učebným textom, so zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu pre žiakov a s manuálom na obsluhu jedného nového zariadenia,

5. vytvorenie metodickej príručky v elektronickej a tlačenej podobe „Live kuchyňa“ – príprava vegetariánskych jedál“ s názornými pracovnými postupmi a receptúrami minútok a jedál pripravených pred zrakom hosťa, s učebným textom, so zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu a s manuálom na obsluhu jedného nového zariadenia,

6. vytvorenie metodickej príručky v elektronickej a tlačenej podobe „Live kuchyňa“ – príprava múčnikov“ s názornými pracovnými postupmi a receptúrami minútok a jedál pripravených pred zrakom hosťa, s učebným textom, so zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu a s manuálom na obsluhu jedného nového zariadenia,

7. vytvorenie metodickej príručky v elektronickej a tlačenej podobe „Live kuchyňa“ – príprava exotických jedál“ s využitím korenín a koreniacich zmesí s názornými pracovnými postupmi a receptúrami minútok a jedál pripravených pred zrakom hosťa, s učebným textom, so zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu, s manuálom na obsluhu jedného nového zariadenia,

A/2. Učebný odbor čašník- servírka, hostinský a študijný odbor hotelová akadémia

1. vytvorenie metodickej príručky „Moderný somelier“ – zameranej na nové postupy servírovania bieleho vína, červeného vína,  dezertného vína a likérového vína,

2. vytvorenie metodickej príručky „Reštaurácia a hosť“ – zameranej na servírovanie špeciálnych jedál – darov mora, tranžírovanie steakov a ovocia a príprava kávy,

3. vytvorenie metodickej príručky „Banketové oddelenie“ – s pracovnými postupmi troch moderných spôsobov banketovej obsluhy s vydaním dokumentov, tlačív a spôsobom ich vyplňovania potrebných pre banketové oddelenie,

4. vydanie jedného DVD pre prácu someliera s pracovnými postupmi,

5. vydanie jedného DVD pre prácu v banketovom oddelení,

6. vydanie jedného DVD pre tematický celok reštaurácia a hosť s novými pracovnými postupmi servírovania špeciálnych jedál.

A/3. Učebný odbor stolár

1. vytvorenie jednej metodickej príručky „Výroba moderného nábytku olepovaním“ s návodom na obsluhu olepovačky, s technologickým postupom výroby nábytku, s vytvorením 3D návrhu nábytku, nárezového plánu, šablón, súborom otázok a úloh pre žiakov a vytvorenie štyroch kusov moderného nábytku technikou olepovania.

A/4. Učebný odbor cukrár-pekár

1. vytvorenie jednej  metodickej príručky k „Pečenie a práca s pekárenskou pecou a rohlíkovačom“ s názornými pracovnými postupmi a receptúrami pekárenských výrobkov, s učebným textom a so zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu a s manuálom na obsluhu pre žiakov,

2. vytvorenie jednej metodickej príručky  „Kvasné procesy a práca s kysiarňou“ s názornými pracovnými postupmi a receptúrami, s učebným textom, so zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu a s manuálom na obsluhu pre žiakov,

3. vytvorenie jednej metodickej príručky „Pekárske výrobky a práca s rohlíkovačom“ s názornými pracovnými postupmi a receptúrami, s učebným textom, so zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu a s manuálom na obsluhu pre žiakov.

A/5. Učebný odbor kaderník

1. vytvorenie jednej  metodickej príručky „Kreatívne farbenie“ s pracovnými postupmi vyučujúceho, učebným textom a prácami žiakov s využitím prístroja klimazónu a techník uvedených v príručke, so zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu pre žiakov a s manuálom na prácu s novým prístrojom - klimazónom,

2. vytvorenie jednej metodickej príručky „Módna náročná účesová tvorba“  s učebným textom, pracovnými postupmi tvorby spoločenských módnych účesov, so zbierkou otázok, zadaní a úloh pre žiakov.

A/6. Študijný odbor kozmetik

1. vytvorenie jednej metodickej príručky  pre prácu s multifunkčnou  vežou „Metodická príručka pre prácu s Multifunkčnou kozmetickou vežou 13v1-BD 00-2040“ – práca s ozónovým prístrojom, ultrazvukom, ionoforézou,  kryoterapiou a Skin Scruberom“.  Príručka bude obsahovať manuál pre prácu žiakov na jednotlivých prístrojoch a ukážky technologických postupov prác, bude vypracovaný aj učebný text k daným zariadeniam a súbor pracovných postupov  na ošetrenie jednotlivých typov pleti na daných prístrojoch. Príručka bude doplnená aj zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu otázok, zadaní a úloh pre žiakov,

2. vytvorenie jednej metodickej príručky  pre prácu s multifunkčnou  vežou „Metodická príručka pre prácu s Multifunkčnou kozmetickou vežou 13v1-BD 00-2040 – mikrodermatickou abráziou, masážnym zariadením, frimator súpravou, vio a hot kabínou a mezoterapiou“. Príručka bude obsahovať manuál pre prácu žiakov na uvedených prístrojoch a ukážky technologických postupov prác, budú vypracované aj učebné texty k daným prístrojom a súbor pracovných postupov  na ošetrenie jednotlivých typov pleti na daných prístrojoch. Príručka bude doplnená aj zbierkou otázok, zadaní a zadaním výstupného projektu otázok, zadaní a úloh pre žiakov.

B) V odborných predmetoch:

B/1. Tovaroznalectvo pre učebný odbor predavač a študijný odbor obchod a podnikanie

1. vytvorenie jedného rozširujúceho učebného textu z tovaroznalectva v elektronickej verzii,

2. vytvorenie jednej zbierky elektronických testov na overovanie vedomostí žiakov,

3. vytvorenie jedného učebného materiálu v PowerPointe s foto a video dokumentáciou z odborných exkurzií a odborných prednášok.

B/2. Odborné kreslenie pre učebný odbor stolár

1. vytvorenie metodickej príručky k softvéru „Navrhovanie nábytku a interiérov“ v písomnej a v elektronickej podobe so zadaním otázok, úloh a výstupného projektu pre žiakov, a implementácia navrhovania nábytku a interiérov do predmetov odborné kreslenie a informatika.

B/3. Zariaďovacie predmety a Technológia pre učebný odbor inštalatér

1. vytvorenie jednej didaktickej pomôcky - zostavy predstenových inštalačných systémov,  sadromodul závesného WC, umývadla, bidetu,

2. vytvorenie jednej metodickej príručky v písomnej a elektronickej podobe „Stavebnicové inštalačné systémy“ s technologickými postupmi montáže a zapojenia a so zbierkou otázok a zadaním výstupného projektu pre žiakov.

B/4. Elektrotechnika pre učebný odbor autoopravár-mechanik a Technické merania pre nadstavbové štúdium- strojárstvo

1. vytvorenie metodickej príručky v písomnej a elektronickej podobe „Riešenie zapojenia elektrotechnických súčiastok a obvodov“, ktorá bude obsahovať učebné texty, manuál na prácu so Simulátorom, so zbierkou otázok, úloh, zapojení  a zadaním výstupného projektu pre žiakov.

B/5. Automobily pre učebný odbor autoopravár-mechnik

1. vytvorenie jedného súboru pracovných listov k 17 funkčným trojrozmerným modelom simulujúcich konštrukčné časti motorových vozidiel. Každý pracovný list bude obsahovať schému  modelu, popis častí modelu, popis činnosti modelu, použité materiály na model, jednoduché výpočty zamerané na činnosti modelu, postup pri údržbe a opravách modelu, súbor otázok, úloh a zadaní pre žiakov,

2. Vytvorenie manuálu „Práca s vyzúvačkou a vyvažovačkou“ so zadaniami a úlohami pre žiakov.

B/6. Právna náuka pre študijné odbory

1. vytvorenie jedného učebného textu pre vyučovanie 33 hodinovej dotácie so spracovanými tematickými celkami: Hospodársko-právne vzťahy pri podnikateľskej činnosti fyzických  a právnických osôb,    Obchodno-záväzkové vzťahy, Ochrana spotrebiteľa, Občiansky zákonník – vybrané kapitoly. Súčasťou textu budú aj otázky, úlohy a zadania pre žiakov.

C) Vo všeobecno-vzdelávacom predmete:

C/1. Slovenský jazyk a literatúra pre študijné odbory

1. vytvorenie jednej zbierky pracovných listov z literatúry zameraných na povinné čítanie a analýzu literárnych diel v elektronickej forme,

2. vytvorenie jednej zbierky otázok, úloh a cvičení k povinnej a odporúčanej literatúre vo forme zbierky úloh.

C/2. Slovenský jazyk a literatúra pre žiakov učebných odborov s vývinovými poruchami učenia

1. vytvorenie dvoch pracovných zošitov pre prvý a druhý ročník učebných odborov. Každý zošit rozpracuje tematické cvičenia na 15 tematických celkov podľa školského vzdelávacieho programu. Pracovné zošity budú obsahovať aj vypracované tematické cvičenia, doplňovacie cvičenia, vzorové príklady, krížovky a iné zadania vhodné na precvičovanie tém podľa tematických celkov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Cvičenia budú vypracované podľa odporúčania špeciálneho pedagóga pre jednotlivé poruchy (dysgrafia, dyslexia, dysortoepia a pod). Súčasťou pracovného zošita bude aj súbor testov pre spätnú väzbu učiteľa.

C/3. Občianska náuka pre študijné odbory

1. vytvorenie jedného učebného textu v tlačenej a elektronickej podobe pre 1. ročník v rozsahu 1 hodinovej dotácie učiva (33 hodín) s tematickými celkami. Morálka a spoločnosť a Základy estetiky a etikety,

2. vytvorenie jedného učebného textu v tlačenej a elektronickej podobe pre 2. ročník v rozsahu 1 hodinovej dotácie učiva (33 hodín) s tematickými celkami: Základy kultivovaného spoločenského správania, Základy sociológie, Človek – osobnosť,

3. vytvorenie jedného učebného textu v tlačenej i elektronickej  podobe pre 3. ročník v rozsahu 1 hodinovej dotácie učiva (33 hodín) s tematickými celkami: Základy práva, Ľudské práva a základné slobody, Akčný plán boja proti rasizmu,  Ochrana spotrebiteľa.

C/4. Informatika pre učebné odbory

1. vytvorenie jednej zbierky úloh v písomnej a elektronickej podobe zameraných na programy Word, Excel, PowerPoint pre učebné odbory 1. 2. a 3. ročníka;

2. vytvorenie  jednej zbierky pracovných listov obsahujúcej 63 listov, prezentácia exkurzií na webovej stránke školy.

Koordinátor aktivity: Ing. Oľga Remiášová

Odborní zamestnanci:

A) V predmetoch odborný výcvik pre: 

A/1. učebný odbor kuchár, hostinský a študijný odbor hotelová akadémia: Bc. Oľga Gagová, Jozef Korec, Ing. Oľga Remiášová, Mgr. Dagmar Vrecníková, Ing. Adriana Šubová, 

A/2. čašník- servírka, hostinský a študijný odbor hotelová akadémia: Bc. Elena Velšicová, Bc. Dana Mizeráková, Mgr. Gizela Hanová,

A/3. učebný odbor stolár- Bc. Ľudovít Gálik,

A/4. učebný odbor cukrár-pekár- Ing. Helena Tóthová, Ing. Jana Kollárová, Mgr. Anna Svetíková,

A/5. učebný odbor kaderník – Bc. Jarmila Óváriová, Bc. Žaneta Botková,

A/6. študijný odbor kozmetik – Bc. Ingrida Hercová, Anna Uhnáková,

B) V odborných predmetoch:

B/1. Tovaroznalectvo - PaedDr. Iveta Pomothyová,

B/2. Zariaďovacie predmety a Technológia pre učebný odbor inštalatér– Bc. Jozef Boženík

B/3. Odborné kreslenie pre učebný odbor stolár – Bc. Ľudovít Gálik 

B/4. Elektrotechnika pre učebný odbor autoopravár-mechanik  a technické merania pre nadstavbové štúdium, strojárstvo: Ing. Miloslav Lacko

B/5. Automobily pre učebný odbor autoopravár-mechanik: Ing. Ján Nezník

B/6. Právna náuka pre študijné odbory – Ing. Eva Nagy

C) Vo všeobecnovzdelávacích predmetoch:

C/1. Slovenský jazyk a literatúra pre študijné odbory– Mgr. Jana Hríbiková

C/2. Slovenský jazyk a literatúra pre žiakov učebných odborov s vývinovými poruchami učenia – Irena Ničová

C/3. Občianska náuka pre študijné odbory – Mgr. Denisa Tóthová

C/4. Informatika pre učebné odbory – PaedDr. Lenka Rubinská

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o