.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice1.2 Tvorba a inovácia školského vzdelávacieho programu pre lepšie uplatnenie absolventov školy na trhu práce

V študijnom odbore obchod a podnikanie inovovať obsah a metódy vzdelávania  s cieľom skvalitniť vzdelávanie pre potreby trhu práce   - zaradiť odbornú prax  do  povinných odborných predmetov od tretieho ročníka až do štvrtého v trvaní jeden deň v týždni. Odborná prax sa má vykonávať v špecializovanej predajni – v hypermarketoch DM Drogérie markt a Tesco.

Výstup:

Inovovaný školský vzdelávací program pre študijný odbor obchod a podnikanie „Podnikanie v obchode“

Koordinátor aktivity: Ing. Anna Kováčová

Odborný zamestnanec: Mgr. Zuzana Nemčoková

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o