.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice3.1 Školenia pedagogických zamestnancov školy

Cieľom aktivity je podporiť pedagogických zamestnancov v tvorbe  e-materiálov, osvojiť si používanie nových digitálnych prostriedkov na vyučovaní, nových zariadení na  praktickom vyučovaní,  osvojiť si nové trendy a technologické postupy a vystupovať profesionálne pri riešení konfliktov so žiakmi. 

Funkcia aktivity:

•Školenie „Tvorba e-learningových kurzov a ich administrácia v LMS Moodle“, aby vedeli pedagogický zamestnanci publikovať na webe svoje inovované učebné materiály a formou kurzu ich pútavejšie spracovať pre žiakov a v budúcnosti ich využiť aj pre dištančné vzdelávanie.

•Využitie IKT vo vyučovacom procese

Školenie má pomôcť pedagogickým pracovníkom zvládnuť prácu s modernou digitálnou technikou -  s interaktívnou tabuľou, vizualizérom, kamerou a prídavnými zariadeniami - scannerom, tlačiarňou a iné.

•Školenia - „Nové trendy v gastronómii“, „Nové trendy v stolovaní“, „Someliérsky kurz“ sú určené predovšetkým učiteľom a vyučujúcim odbornej výchovy, aby sa mohli vzdelávať a inovovať svoje poznatky, nakoľko je nedostatok ponúkaných školení metodickými centrami pre daný okruh pedagogických zamestnancov, prípadne školenia ponúkané v odbore sú finančne náročné pre školu.

•Školenie „Ako zvládať problematické správanie žiakov“ pomôže učiteľom aj majstrom riešiť konflikty a problémy s dorastajúcou mládežou.

Výstup

Realizáciou aktivity pedagogickí zamestnanci získajú kredity a certifikáty, uskutočnením školení frekventanti využijú vedomosti pri tvorbe učebných materiálov pre aktivitu 1.1 a 1.2.

Koordinátor aktivity: Mgr. Zuzana Nemčoková

Odborní zamestnanci: externí lektori

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o