.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceO projekte 2013

Názov projektu: Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo

Trvanie projektu: 18 mesiacov, začiatok - február/2014

Celkový rozpočet projektu:  142 530,08 EUR

 

Reforma školstva je nevyhnutná, pretože absolventi nespĺňajú požiadavky trhu a zamestnávateľov na kľúčové kompetencie. Vo vzdelanostnej spoločnosti sú veľmi dôležité základné kľúčové kompetencie, ktoré má absolvent zvládnuť. Tieto sa dajú získať len používaním moderných technológií a zariadení.

Inováciou vybavenia školy novými IT technológiami na teoretickom vyučovaní a strojmi, zariadeniami, demonštračnými panelmi na odbornom vyučovaní a odbornom výcviku, sa dá preklenúť zaostávanie škôl za realitou praxe. V spolupráci s profesijnými zväzmi a zamestnávateľmi a využitím financií z projektov EÚ, má škola možnosť vykorigovať nepružný, zastaralý  spôsob  výuky a akceptovať tak požiadavky na absolventa.

Škola projektom získa nové študijné materiály, didaktické prostriedky,  panely pre žiakov a bude vytvorená e-learningová podpora vyučovania na vybrané predmety. Učitelia školy budú vyškolení pre prácu s novou technikou, vyučujúci odbornej výchovy inovujú vybavenie pracovísk praktického vyučovania, zvýši sa ich odborná spôsobilosť. Vyučujúci, vyučujúci odbornej výchovy a žiaci sa naučia kooperovať, vytvárať tvorivé, zážitkovo bohaté a motivujúce prostredie na osvojenie kľúčových kompetencií. Podporí sa ekologické správanie žiakov, pozitívne myslenie, vzťah k prírode, estetické cítenie. Uskutočnením workshopov a metodických dní sa prepojí teoretické a praktické vyučovanie, stmelí a zjednotí práca odborných učiteľov a vyučujúcich odbornej výchovy. Podporí sa aktívne zapojenie sa žiakov do zodpovednej práce, umožní im prezentovať svoje zručnosti a skvalitnia sa výstupy vzdelávania. Učitelia, vyučujúci odbornej výchovy a žiaci budú vedieť pracovať s kvalitnejšími zariadeniami a digitálnou technikou, pri spracovaní podkladov sa budú rozvíjať aj ich odborné vedomosti a zručnosti.

Projekt sa bude realizovať počas 18 mesiacov. Po nákupe výpočtovej techniky, didaktických prostriedkov, strojov a zariadení sa vyškolí skupina učiteľov a vyučujúcich odbornej výchovy pre prácu s ňou, ako aj pre metodiku vytvárania inovatívnych učebných materiálov pre žiakov. Každý zo zapojených učiteľov a vyučujúcich odbornej výchovy odprezentuje na workshopoch a konferencii výsledky práce pre ostatných zamestnancov. Aktivity  sa budú realizovať paralelne v dotknutých profesiách, vyžadujú spracovanie odborných  informácií, podkladov, nákup materiálu, zvládnutie techniky spracovania videa, publikovania na webe. Poslednou aktivitou sa zabezpečí postupné zaškolenie pedagogických zamestnancov na zvýšenie ich kompetencií pri práci s modernými technológiami a poskytne pomoc pri riešení konfliktov so žiakmi s poruchami správania. Informačný portál výchovného a kariérneho poradenstva na webovej stránke školy pomôže žiakom pri riešení rôznych životných situácií.

V súlade so školskou reformou boli vypracované školské vzdelávacie programy pre všetky odbory so šancou zakomponovať potreby žiakov, rodičov, zamestnávateľov regiónu. Na požiadanie zamestnávateľov chceme inovovať obsah školského vzdelávacieho programu pre odbory predavač a obchod a podnikanie.

Na našej škole sa doteraz realizovali viaceré projekty a odborná kvalifikácia a nadšenie učiteľov, aj vedenia školy sú zárukou využitia výsledkov tohto projektu aj do budúcnosti, teda aspoň niekoľko rokov po skončení projektu.

Našou snahou aj prostredníctvom projektu je, aby vyučovanie zvýšilo kvalitu, efektivitu a bolo zaujímavé pre žiakov. Vyučovanie odtrhnuté od praxe a potrieb trhu práce znižuje uplatnenie absolventov a ich adaptabilitu na trhu práce. 

 

Cieľová skupina

V súlade so školskou reformou bolo treba vypracovať vzdelávací program so šancou zakomponovať potreby žiakov, rodičov, zamestnávateľov regiónu. Bola nutná zmena obsahu učiva a zaradenie takých vyučovacích predmetov do výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú potrebné pre lepšiu adaptabilitu absolventov na trhu práce. Absolventi učebných odborov majú problém s uplatnením sa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, potrebujú skvalitnenie výstupov vzdelávania v prepojení na potreby praxe a regiónu. Zároveň škola má dôležité poslanie v celoživotnom vzdelávaní, preto pre dospelých, ktorí sú buď dlhodobo nezamestnaní alebo v rámci úspešnejšej adaptability na trhu práce majú záujem o zmenu alebo doplnenie kvalifikácie, škola chce ponúknuť aj dištančné vzdelávanie.

Prvá cieľová skupina sú žiaci, ktorí odmietajú klasickú formu vyučovania, memorovanie a sú často zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Je preto nevyhnuté:

-vybaviť pracoviská praktického vyučovania - cvičné dielne, cvičnú kuchynku, odborné učebne zariadením, ktoré sa používa v praxi, aby mohli nadobudnúť zručnosti potrebné pre budúce zamestnanie,

-zvýšiť názornosť používaním nových didaktických pomôcok a materiálov v elektronickej podobe, aby forma bola pútavá a obsah vzdelávania aktuálny preto je nevyhnutné aktualizovať učebné texty, prípadne vytvoriť nové, chýbajú učebnice, metodické príručky

-na trhu je nedostatok kvalitných študijných materiálov, z odborných predmetov úplne absentujú

-zvýšiť motiváciu žiakov ich priamym zapojením do vyučovacieho procesu tak, aby sa podieľali na priebehu vyučovania,

-viesť ich k spolupráci, vzájomnej pomoci,

-umožniť im prístup k informáciám i modernej technike a osvojiť si nové technologické postupy na najnovších zariadeniach,

-umožniť im počas praktickej prípravy osvojiť si ovládanie nových zariadení a simulovať reálnu situáciu z praxe,

-ponúknuť iné formy učenia sa, napr. v teréne, formou exkurzií, zážitkové vyučovanie,

-viesť ich k ochrane prírody a k zdravej životospráve.

Druhou cieľovou skupinou sú pedagogickí pracovníci, z ktorých mnohí nie sú dostatočne zruční v používaní modernej didaktickej techniky a nových technológií a zariadení. Bez týchto zručností nie je možná premena tradičnej školy na modernú. Pedagogickí zamestnanci sa musia neustále vzdelávať, aby udržali krok s modernou technológiou a potrebami vedomostnej spoločnosti. Iba odborne zdatní pedagogickí zamestnanci dokážu pripraviť absolventov úspešných na medzinárodnom trhu práce.

 

Charakter aktivít

Obsahová prestavba vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

Charakter aktivít  úzko nadväzuje na cieľ opatrenia uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného  a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ
1.1 Tvorba študijných materiálov, metodických príručiek a didaktických prostriedkov
1.2 Tvorba a inovácia školského vzdelávacieho programu pre lepšie uplatnenie absolventov školy na trhu práce

Podpora výchovného a kariérneho poradenstva
2.1 Informačný portál pre výchovné a kariérne poradenstvo

3 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
3.1 Školenia pedagogických zamestnancov školy

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o