.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBiela pastelka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

Čítať ďalej...

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok!

Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Organizácia vyučovania od 07. -18. 09. 2020

Rozpis vyučovania od 7-18.9 2020

Zvonenie počas mimoriadnej situácie

Otvorenie školského roka 2020/2021 – informácia pre rodičov a žiakov

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 podľa nasledovného organizačného zabezpečenia:

Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2020/2021

Zoznamy žiakov 1. ročníka

Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy a na pracovisko praktického vyučovania.

V škole prebieha od 02. 09. 2020 riadne školské vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniami. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu a organizačných pokynov školy, so zvláštnym dôrazom na účasť na vyučovaní žiakov, plniacich povinnú školskú dochádzku.

V čase od 02. 09. 2020 do 15. 09. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy /vrátane svojej triedy/, v interiéri pracoviska praktického vyučovania, pracoviska zamestnávateľa a v školskom internáte pre žiakov, vrátane rúšok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov strednej školy a pracoviska praktického vyučovania. 

Každý žiak musí mať každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Žiak prinesie v prvý deň do školy (02. 09. 2020) vyplnené a zákonným zástupcom (príp. plnoletým žiakom) podpísané čestné prehlásenie, ktoré odovzdá triednemu učiteľovi. 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-COV-2) – na stiahnutie

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti – na stiahnutie

Žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa musia riadiť podľa danej situácie nariadeniami tzv. semaforu  a dodržiavajú princíp R-O-R (rúško – odstup – ruky).

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o