.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia SPU na našej škole

Fakulta ekonomiky a manažmentu je jednou zo šiestich fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej poslaním je vzdelávať, uskutočňovať výskum a poskytovať poradenstvo v oblasti ekonómie a manažmentu. O možnostiach štúdia na tejto fakulte nás prišli poinformovať Mgr. Radomíra Hornyak Gregáňová, PhD, Patrik Rovný  a Jozef Repiský dňa 29.3.2022. Poskytli nám  prehľad o zameraní a činnosti dlhodobo jednej z najlepších ekonomických fakúlt Slovenska s viac ako 60-ročnou tradíciou vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Počtom študentov patrí k najväčším fakultám univerzity a nezanedbateľný je aj najvyšší počet zahraničných študentov, študujúcich na fakulte, čo svedčí o jej dobrom mene nielen v domácom, ale aj medzinárodnom prostredí.

Fakulta poskytuje kvalitné ekonomické a manažérske vzdelanie v rámci akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia. Na bakalárskom stupni štúdia sú v ponuke študijné programy v slovenskom jazyku - ekonomika podniku, manažment podniku, obchodné podnikanie, účtovníctvo, kvantitatívne metódy v ekonómii, aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a manažmente a sociálny manažment a služby v agrosektore. V anglickom jazyku sa vyučuje študijný program International Business with Agrarian Commodities a Business Management. Jednou z priorít fakulty je aj spolupráca s praxou, ktorej hlavným cieľom je skvalitniť výučbu prostredníctvom výberových prednášok, exkurzií, odbornej praxe či garantovania odborného predmetu/študijného programu zo strany renomovaných podnikateľských subjektov a inštitúcií. O podmienkach prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského vzdelania ako aj o študijných programoch sa dozviete na stránke https://fem.uniag.sk/sk/bakalarske-studium/.

Nezabudnite, že termín podania prihlášky je do 30. 4. 2022.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o