.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceObchodný pracovník

Charakteristika odboru

Študijný odbor Obchodný pracovník pripravuje absolventov so všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami a návykmi, potrebnými na kvalifikovaný výkon činností v obchodno-prevádzkových alebo vybraných technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru. Široká profesijne koncipovaná orientácia umožňuje vstup absolventov do všetkých druhov obchodných a sprostredkovateľských firiem, obchodných spoločností a družstiev.

Forma štúdia

Denné štúdium pre absolventov ZŠ. Dĺžka štúdia 4 roky.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní

Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie, aj výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa

Absolvent nájde uplatnenie v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách poskytujúcich prevádzkové služby, v obchode ako výkonný pracovník, manažér strednej úrovne (predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii a v iných funkciách, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie). Po získaní primeranej praxe je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Nadväzujúce vzdelávanie

 

Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

Rámcové učebné plány

Operátor stavebnej výroby

3656 K  OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

Charakteristika odboru
Štvorročný študijný odbor je určený pre chlapcov. Absolventi získajú počas štúdia odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Zároveň pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou stavby.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie aj výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Murár, stavebný technik, majster stavebnej výroby pre stavby bytovej, občianskej, priemyselnej, poľnohospodárskej a inžinierskej výstavby a pri prestavbách budov.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na stavebnej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách, pomaturitné štúdium.

Školský vzdelávací program
Rámcové učebné plány

Obchod a podnikanie

 

6352 M  OBCHOD A PODNIKANIE

Charakteristika odboru
Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obchodu a cestovného ruchu  so všeobecným prehľadom o celej oblasti ekonomických  služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Pracovné uplatnenie absolventa
Absolventi sú kvalitne odborne a jazykovo pripravení pre samostatnú prácu v rôznych oblastiach a podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, turistiky a cestovného ruchu a pre činnosť spojenú  s organizačným a ekonomickým poradenstvom.
Absolvent školy sa môže po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky uchádzať o vysokoškolské štúdium.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na ekonomickej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách, pomaturitné štúdium.

Školský vzdelávací program
Rámcové učebné plány

Kozmetik

6446 4 KOZMETIK

Charakteristika odboru
Študijný odbor je určený pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa počas štyroch rokov naučia ošetrovať pleť, vykonávať masáže elektrickými masážnymi strojmi, denné, večerné aj divadelné úpravy pleti.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie aj výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie v obchodných podnikoch, podnikoch kozmetických služieb ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ, absolvent je pripravený vykonávať činnosti súvisiace poskytovaním služieb v  kozmetických salónoch, v strediskách komplexných služieb, v hoteloch, kúpeľoch, v divadlách, v televízii.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Hotelová akadémia

6323 K HOTELOVÁ  AKADÉMIA

Charakteristika odboru
Hotelová akadémia pripravuje absolventov so všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami a návykmi, potrebnými pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ. Dĺžka štúdia – 5 rokov.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie aj výučný list  hotelová akadémia.

Pracovné uplatnenie absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Študijné odbory

6323 K - hotelová akadémia

6442 K - obchodný pracovník

6446 K - kozmetik

3656 K - operátor stavebnej výroby

3447 K - grafik digitálnych médií

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o