.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKonferencia o výchove a vzdelávaní

Nitriansky samosprávny kraj, odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu samosprávneho kraja usporiadal dňa 24. novembra 2011 konferenciu o výchove a vzdelávaní pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Rokovanie a príspevky, ktoré odzneli, boli určené riaditeľom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Tohtoročné témy sa týkali oblastí:
1. Moderné metódy a formy v riadení stredných škôl
2. Využívanie progresívnych postupov a metód vo vyučovaní na stredných školách
3. Inovatívne metódy a formy práce vo výchove na stredných školách

Na konferencii vystúpila aj zástupkyňa pre praktické vyučovanie Ing. Oľga Remiášová. Prezentovala príspevok o projekte Tvorme spolu modernú školu zaujímavú pre žiakov a potrebnú pre región v druhej časti konferencie, ktorá bola zameraná na prezentáciu progresívnych postupov a metód vo vyučovaní na stredných školách. V prezentácii predstavila projekt ESF, ktorý sa realizuje od roku 2009. Zamerala sa najmä na Aktivitu 2.1 Využitie liečivých bylín v profesiách metódou step by step – krok za krokom k technologickým postupom, ktorý predstavuje inováciu obsahu a metód vyučovania v zmysle školského vzdelávacieho programu a využitie najnovších didaktických prostriedkov za účelom skvalitnenia výstupov vzdelávania.
Vo svojom príspevku zdôraznila, že cieľom aktivity je zlepšiť prepojenie teoretického a praktického vyučovania, vzájomné vzťahy medzi vyučujúcimi, majstrami a žiakmi, samostatnú prácu a zodpovednosť žiakov, komunikačné schopnosti žiakov, prácu s PC, vyhľadávanie a spracovávanie informácií. Žiaci a vyučujúci nadobudli nové vedomosti o liečivých rastlinách, zamerali sa na nové technológie a zdravé trendy pri príprave jedál a v neposlednom rade sa zlepšilo materiálne vybavenie pracovísk.
Úlohou Aktivity 2. 1 je vytvorenie netradičného herbára v písanej forme, elektronického herbára, skalky pred školou a v skleníku, vydanie kuchárskej knihy s receptami a obrázkami jedál s využitím liečivých rastlín, ako aj vydanie receptára  kozmetických prípravkov s obrázkami s využitím liečivých rastlín. Najväčším prínosom tejto aktivity je zapojenie vyučujúcich a žiakov z odborov kozmetik, kaderník, kuchár, čašník, hostinský a hotelová akadémia. Žiaci sa naučili spoznávať a zbierať liečivé rastliny, sadiť, presádzať rastliny a starať sa o skalku, zdokonalili sa v používaní PC – Word, v tvorbe tabuliek, vkladanie obrázkov, naučili sa pracovať s Paintbrushom, zdokonalili sa vo vyhľadávaní informácií na internete, viac sa zaoberali čítaním – používali knihy, vyhľadávali v nich informácie, používali cudzí jazyk – najmä anglický pri vyhľadávaní obrázkov a informácií, získali pozitívny vzťahľadávaní obrázkov a informácií, získali pozitívny vzťah k práci – hrdosť pri prezentácii výsledkov práce, zlepšili si komunikačné a prezentačné schopnosti. Okrem toho sa zlepšilo materiálne vybavenie stredísk praktického vyučovania.
Cieľom Aktivity 2.2 bolo natočiť videofilmy s pracovnými postupmi v profesiách: kuchár, čašník, kaderník a cukrár, ale aj zlepšiť prepojenie teórie s praxou, vyjadrovacie schopnosti žiakov, materiálnu vybavenosť stredísk. Prínosom tejto aktivity bolo zapojenie vyučujúcich, majstrov odbornej výchovy a vybratých žiakov do natáčania videofilmov, dôsledná práca vyučujúcich so žiakmi, zlepšenie vyjadrovacej schopnosti žiakov. Dôraz sa kládol na dôslednosť a kvalitu predvedenej práce, motivácia žiakov aj vyučujúcich, zlepšilo sa materiálne vybavenie pracovísk.
Projekt sa úspešne realizuje, jeho koniec plánujeme na marec 2012. Okrem týchto dvoch aktivít sa úspešne realizujú aj ostatné aktivity, do ktorých sú zapojení učitelia, majstri odbornej výchovy a žiaci.
Vystúpenie pani Ing. Oľgy Remiášovej na konferencii malo kladný ohlas, o čom svedčí záujem zástupcov mnohých škôl, ako aj zamestnancov VÚC najmä o receptúry z liečivých byliniek.

Mgr. Jana Hríbiková

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o