.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTlačová konferencia k slovensko-švajčiarskemu projektu

                     

 

Trh práce je absolventom SOŠ otvorený

Téma zamestnávania absolventov stredných škôl a ich uplatnenie na pracovnom trhu rezonuje. Práve na túto tému sa hovorilo na pôde Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Ulici sv. Michala v Leviciach 20. februára počas workshopu určeného výchovným poradcom základných škôl z okresu Levice a zástupcom médií. Cieľom stretnutia bolo prezentovať slovensko-švajčiarsky projekt zameraný na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slovensku a jeho propagáciu medzi potenciálnymi študentmi a zamestnávateľmi. Informácie o projekte poskytli Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy a Ing. Oľga Remiášová, zástupkyňa riaditeľky školy pre odborný výcvik. Do tohto projektu sa škola zapojila už vlani s profesiou kaderník, v ktorej dosahuje veľmi dobré výsledky.

 

Podpora remesiel

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) spolu s Úradom vlády SR a Veľvyslanectvom švajčiarskej konfederácie odštartoval projekt na podporu remesiel. Celý projekt je financovaný z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Metódy a prostriedky boli volené tak, aby zasiahli čo najširšiu cieľovú skupinu. Ide o rôzne prezentácie na odborných súťažiach, olympiády pre žiakov, odborné workshopy, dobročinné akcie, prezentácie na burzách práce a iné. Projekt má takto spopularizovať odborné školstvo a prostredníctvom posilňovania spolupráce medzi zamestnávateľmi a školami zvýšiť nielen jeho atraktivitu, ale aj kvalitu. „Sme veľmi radi, že nás vybrali medzi 10 škôl z celého Slovenska, ktoré sú do tohto projektu zapojené. Robíme analýzy školských vzdelávacích systémov a prepojenie s praxou, porovnávame švajčiarsky a náš model a duálny systém by sa aspoň sčasti mohol aplikovať aj na Slovensku. Na našej škole máme 11 učebných odborov, sme jediní v Levickom okrese, ktorí ponúkame ešte učebné odbory a študijné odbory tiež majú odborný výcvik, to je naša silná stránka. V rámci odborného výcviky naši žiaci reálne pracujú v dielňach, prípadne na produktívnej činnosti alebo na dohody u zamestnávateľov. Veľký záujem je o našich žiakov, najmä o kuchárov, čašníkov, hostinských, ale zlyháva napr. stavebníctvo, kde firmy bojujú o prežitie a nie sú tak koncentrovaní, aby si dovolili nejakú skupinku žiakov zobrať na starosť. Mali by mať vyhradenú osobu, ktorá sa bude o žiakov starať a to málokedy stavebná firma dokáže. Naši žiaci robia produktívnu činnosť vo vyšších ročníkoch, a teda pod vedením nášho majstra sme schopní aj v stavebníctve realizovať menšie stavby. Toto sa nám darí a preto budeme aj naďalej produktívnu činnosť vyhľadávať pre žiakov vo vyšších ročníkoch“ - povedala Mgr. Zuzana Nemčoková a pridala aj niekoľko konkrétnych čísiel týkajúcich sa zamestnanosti ich žiakov: „V školskom roku 2011 končilo u nás 124 žiakov z 11 učebných odborov a 96 študijných odborov. Nezamestnanosť bola 20, 9 % z rôznych odborov, čiže úspešnosť našich žiakov pokiaľ ide o uplatnenie na trhu práce bola skoro 80 percentná. V roku 2012 končilo v učebných odboroch 112 žiakov a 86 v študijných, čiže zhruba 78,3 % je úspešnosť uplatnenia v praxi.“ Aj tieto čísla potvrdzujú, že študovať na strednej škole sa oplatí. Svedčí o tom aj neustále sa rozrastajúci počet voľných pracovných miest na trhu práce práve pre absolventov SOŠ.

 

Švajčiarsky systém

V časti svojho príspevku riaditeľka školy porovnala švajčiarsky systém vzdelávania s naším. Za ich silné stránky označila vynikajúce učebné materiály v textovej a digitálnej podobe, dobre vybavené školy materiálom a technikou, účelné moderné priestory, vysoká zainteresovanosť žiakov, rodičov a zamestnávateľov, možnosť zasiahnuť, ak zamestnávateľ neplní učebné plány. Veľkým rozdielom je napríklad aj to, že žiaci strávia štyri dni na pracovisku a jeden deň v škole, pričom u nás je to opačne. “Švajčiarsky systém je centrálny a plánuje miesta, ktoré potrebuje trh. Odborné vzdelávanie tam má veľmi široké zázemie. Až 80% žiakov študuje na odborných školách. Myslím si, že by sme si odborné vzdelanie mali začať vážiť aj u nás a upriamiť pozornosť na odbory, ktoré majú budúcnosť.“

 

Uplatnenie v praxi

Výchovní poradcovia konštatovali, že pri rozhodovaní kam na strednú školu sa snažia žiakov usmerniť tak, aby po skončení školy našli v regióne uplatnenie v praxi. Žiaľ, do veľkej miery v tomto smere za deti rozhodujú rodičia, ktorí často práve tento fakt neberú do úvahy. Na rodičovské združenia preto prizývajú aj Anicu Brokešovú z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby im vysvetlila, ktoré profesie sú uplatniteľné v praxi.

A. Brokešová prijala pozvanie aj na spomínaný workshop, kde hovorila o aktuálnej situácii na trhu práce v levickom regióne. Konštatovala, že absolventi z radov mladých ľudí sú dlhodobo v rámci regiónu vo vysokej miere nezamestnaní. Nakoľko tento údaj je intenzívnejšie sledovaný aj v rámci Európskej únie, začalo sa viacej hovoriť o možnostiach vytvárania podmienok pre zamestnávanie mladých ľudí. „Stretávame sa s rodičmi, vysvetľujeme im situáciu, upozorňujeme na dôležitosť sledovania potrieb trhu práce, z ktorého by mali pri rozhodovaní vychádzať. V tejto súvislosti im dávame do pozornosti internetovú stránku ministerstva školstva, kde sú základné analýzy umiestnenia absolventov na trhu práce. Je veľmi dôležité, aby to zohľadnili pri rozhodovaní.“

Vybrať správne strednú školu nie je jednoduché. Prax ukazuje, že študovať na strednej odbornej škole sa oplatí. Trh práce je totiž absolventom SOŠ otvorený.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o