.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProgram projektu Healthy European Youth

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Program projektu Erasmus+:

Rok 2014:

 1. Realizácia a vyhodnotenie dotazníka medzi žiakmi našej školy zahŕňajúci: vedomosti žiakov o krajinách zapojených v projekte, vzťahu žiakov k športu a k počítačom a  slovenské národné symboly.
 2. Videoprezentácia našej školy (žiaci + učitelia).
 3. Zviditeľnenie projektu Erasmus+ na škole – tvorba násteniek (žiaci + učitelia).
 4. Vytvorenie a tlač brožúry/letákov o projekte Healthy European Youth obsahujúci stručný program projektu a zapojené krajiny. (žiaci + učitelia)
 5. Otvárací deň projektu Erasmus+ - pozvaní rodičia a žiaci iných škôl, rozdávanie letákov, sprievodný program. (žiaci + učitelia)
 6. „Dobrodružstvo na mape“ – videoprezentácia o imaginárnom cestovaní žiakov zo Slovenska do ostatných krajín projektových partnerov – žiaci rozprávali o miestach, ktoré by cestou navštívili, ako aj o národných jedlách, ktoré by po ceste ochutnávali. (žiaci)

Rok 2015:

 1. Nadnárodné projektové stretnutie v Rumunsku (11. – 17. 1. 2015) – zúčastnili sa dvaja učitelia našej školy.
 2. Vytvorenie produktu: „Športový kalendár“ (žiaci + učitelia) – tlačený kalendár vo formáte A3 obsahoval fotky a popis 12 úspešných slovenských športovcov.
 3. Nadnárodné projektové stretnutie v Turecku (23. – 27. 3. 2015) – zúčastnili sa dvaja učitelia našej školy.
 4. Vytvorenie produktu: „Športový slovník“ (žiaci) – video, kde žiaci predvádzajú vybrané športové cviky (napr. faul, podanie lopty vo volejbale, stojku).
 5. Európsky deň 9. máj – pri tejto príležitosti prednáška žiakom školy o projektových aktivitách a doposiaľ zrealizovaných produktov projektu Healthy European Youth (učitelia + žiaci).
 6. Krátkodobá vzdelávacia aktivita vo Fínsku (24. – 29. 5. 2015) – zúčastnených 6 žiakov a 2 učitelia.
 7. Jún 2015 – Intelektuálny výstup „Living by sport“ – title „Fitness Education or Teenage Fitness“.
 8. Realizácia a vyhodnotenie dotazníka medzi žiakmi našej školy ohľadom zdravého životného štýlu a stravovacích návykov.
 9. Prednáška s odborníčkou na výživu o zdravom stravovaní (prednášky sa zúčastnili žiaci našej školy).
 10. Oberanie jabĺk v obci Devičany – prednáška spojená so zberom jabĺk a exkurzia po jablkovom sade s ukážkou rôznych odrôd jabĺk. (30 žiakov + 2 učitelia)
 11. Nadnárodné projektové stretnutie v Estónsku (11. – 15. 10. 2015) – zúčastnená riaditeľka školy + 1 učiteľka.
 12. December 2015 - Vytvorenie produktu „magazín o zdravej výžive“ s názvom „Ovocie a zelenina = zdravý život“, rozšírený medzi projektových partnerov na stretnutí v Taliansku.
 13. Výstava fotiek a plagátov súvisiacich s aktivitami našich žiakov v oblasti zdravej výživy na všetkých partnerských školách – výsledok: výmena fotografií z tejto výstavy medzi školami.

Rok 2016:

 1. Nadnárodné projektové stretnutie v Taliansku (24. – 29. 1. 2016) – zúčastnili sa dvaja učitelia.
 2. Stretnutie žiakov s odborníčkou na výživu – témou boli mliečne produkty.
 3. Február 2016 - Vytvorenie produktu „magazín o zdravej výžive“ s názvom „Mliečne produkty a zdravie“, bude rozšírený medzi projektových partnerov na stretnutí v Grécku v máji 2016.
 4. Návšteva farmy a práca žiakov na farme – marec 2016.
 5. Tvorba časopisu „Zdravé jedlo = zdravé telo“ – marec 2016.
 6. Tvorba produktu „Košík so zdravým jedlom“ – apríl 2016.
 7. Oslava dňa zdravej výživy – v škole – apríl 2016.
 8. Oslava dňa Európy – 9. máj
 9. Krátkodobá vzdelávacia aktivita v Grécku – 6 žiakov a 2 učitelia – máj 2016
 10. Tvorba brožúry obsahujúcej zdravé národné recepty – jún 2016.
 11. Vytvorenie tímov, ktoré budú praktizovať „spoločenské hry“ počas druhého roku projektu. Zorganizovanie workshopu o šachu, domine, dáme a scrabble. Príprava materiálu pre hry. Zostavenie tréningového programu a plán súťaží na celý školský rok: s inými žiakmi v škole, so žiakmi iných škôl – september-október 2016.
 12. Tréning na súťaže. Vyrobenie plagátov a propagačného materiálu o spoločenských hrách – november 2016.
 13. Nadnárodné stretnutie v Španielsku – z každej krajiny sa zúčastnia 2 učitelia - október 2016.
 14. Výmena vianočných pohľadníc – december 2016.

ROK 2017

 1. Návrh časopisu o známych šachových hráčoch – január – február 2017.
 2. Nadnárodné stretnutie v Poľsku – zúčastnia sa 2 učitelia– marec 2017.
 3. Regionálne súťaže: šach, domino, scrabble, žolík - apríl 2017.
 4. Otvorený deň Erasmus (9. máj) – máj 2017.
 5. Krátkodobá vzdelávacia aktivita na Slovensku – príde 48 žiakov a 16 učiteľov z partnerských škôl – jún 2017.

 

 

 

Healthy European Youth 2014 - 2017

 

Projekt je financovaný  z prostriedkov Európskej únie.

Názov schváleného projektu:  Healthy European Youth

Hlavný koordinátor projektu: Rumunsko

Pridružené krajiny:  Slovensko, Španielsko, Turecko, Taliansko, Estónsko, Grécko, Poľsko a Fínsko

Trvanie projektu: 01. 09. 2014 – 31. 08. 2017

Program projektu

Webová stránka projektu: www.heyproject.ro

Uskutočnené projektové stretnutia

Súťaž v šachu

Projektové stretnutie v Poľsku

Projektové stretnutie v Grécku

Nadnárodné projektové stretnutie v Taliansku

Nadnárodné projektové stretnutie v Estónsku

Krátkodobá výmena skupín žiakov vo Fínsku

Nadnárodné projektové stretnutie v Turecku

Nadnárodné projektové stretnutie v Rumunsku

Projektové aktivity

Magazín „Fruits and Vegetables“

Zber jabĺk v Devičanoch

Projektová aktivita - video o škole

Plagát k projektu

Brožúra k projektu

DOD 2014 – propagácia projektu

Návšteva farmy

Projekt Erasmus+ na našej škole: "Healthy European Youth"

Projek "Healthy European Youth" je schválený projekt na našej škole na roky 2014-2017. V projekte je zapojených 9 krajín pričom koordinátorom tohto projektu je Rumunsko. (Viac informácií o projekte nájdete TU).

Čítať ďalej...

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

 

Švajčiarsko – Slovenský projekt: „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ je podporovaný prostredníctvom programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Projekt je v súlade s Národným programom reforiem schváleným vládou SR.
Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky až do výšky max. 3 656 108 EUR v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Realizácia projektu:  23. 2. 2012 až do 31. 3. 2016

Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie

Partner projektu: EHB - Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung - je inštitút zodpovedný za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) vo Švajčiarsku.

Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Spolupráca uvedených subjektov trhu vzdelávania a trhu práce je základným predpokladom pre zosúladenie požiadaviek a potrieb trhu práce s možnosťami a podmienkami stredných odborných škôl. Ako výsledok aktivít v rámci daného cieľa predpokladáme:
• Obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola.
• Popis požiadaviek zamestnávateľa/ov vo vybratých odvetviach daného regiónu na odborné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré požaduje/ú pre určitú konkrétnu profesiu.
• Aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor.
• Aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania.
• Realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľa/ov.
• Vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Pilotné vyškolenie inštruktorov (základy pedagogiky, psychológie, metodiky a didaktiky), pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Účasť zástupcov zamestnávateľov/profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania odborného vzdelávania a prípravy v rámci maturitných skúšok. Účasť na záverečných skúškach je pre zástupcu zamestnávateľov (podľa v súčasnosti platných všeobecne záväzných právnych predpisov) povinná.
• Uplatnenie požiadaviek zamestnávateľov pri plánovaní vzdelávacích aktivít učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy (MOV).
• Vzdelávacie aktivity pre učiteľov odborných predmetov zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby v danom odbore ap. (najskôr pilotné školenia, po overení pre všetky školy vyučujúce v daných odboroch).
• Aktualizovaný/novovytvorený normatív priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti pre daný študijný/učebný odbor.
• Vzdelávanie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov, naplnenie stanoveného obsahu v procese výučby (Školský vzdelávací program), vo vymedzených podmienkach (normatív).

Úloha projektu: Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.
Pôvodne mala byť aktivita zameraná na žiakov ZŠ; na základe podmienky pre schválenie, stanovenej poskytovateľom pomoci, boli cieľové skupiny rozšírené. Zaradené boli také aktivity, aby oslovili všetkých aktérov, ktorých sa problematika týka – odbornú aj širokú verejnosť. Takto sa zabezpečí, že odborné vzdelávanie a príprava bude spropagované jednak u zamestnávateľov aj u učiteľov odborných predmetov, ako aj u všetkých osôb, ktoré rozhodovanie o vzdelávaní riešia.
Rozšíreniu cieľových skupín bola prispôsobená aj voľba metód a prostriedkov. Pôjde o prezentácie na odborných súťažiach, olympiády pre žiakov, odborné workshopy, dobročinné akcie, odborné konferencie, prezentácie na burzách práce, tlačové konferencie, reklamné kampane (printové, TV, web) celoštátne (pre celý systém OVP) aj regionálne (pre jednotlivé zapojené školy a zamestnávateľov), tvorbu a distribúciu filmov na DVD, rôzne propagačné a upomienkové predmety, dni otvorených dverí.

Projekt je rozdelený do jednotlivých aktivít, v rámci ktorých sa budú vykonávať naplánované činnosti:

Aktivita 1: Posilniť rozvoj spolupráce medzi jednotlivými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy – zamestnávateľ, profesijná alebo stavovská organizácia, sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, stredná odborná škola.

Aktivita 2: Aktualizovať a inovovať obsah vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce.

Aktivita 3: Propagovať odborné vzdelávanie a prípravu.

Webstránka projektu: www.podpormeremesla.eu

 

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2013

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2014

Prezentácia školy a UO na spoločenských akciách

Propagácia učebného odboru kaderník na ZŠ

Propagácia dobročinných akcií

Účasť na súťažiach v rámci projektu

Aktivity projektu v školskom roku 2014-2015

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o