.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOtvorená škola 2007

Výzva programu pre financovanie rozvojových projektov „Otvorená škola 2007"

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 2 Smernice č. 6/2005-R, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na rozvojové projekty, vyhlásilo tematický okruh na rozvojové projekty pod názvom „Otvorená škola 2007" na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií s cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s partnermi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti.

     Predložené projekty boli posudzované a hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • súlad projektu s prioritnými oblasťami programu
 • prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy
 • kvalita spolupráce žiakov, učiteľov, rodičov, miestneho obyvateľstvaa odborníkov v predmetnej oblasti na riešení a podpore projektu
 • nápaditosť a originalita
 • kvalita rozpočtu, ekonomická efektívnosť projektu.

 

Náš projekt

Nové informačné technológie vo vyučovaní a v styku s verejnosťou na Združenej strednej škole v Leviciach

1.    Časový harmonogram realizácie projektu

Názov aktivity

Predpokladaný termín realizácie

august

september

október

november

december

1.Diskusné fórum

 

 

X

 

 

2.Študentský portál

 

 

 

X

 

3.Vzdelávanie učiteľov

 

 

 X

 X

 X

4.Škola a telesne postihnutí

 

X

 X

 X

 

5.Levice a okolie v cudzom jazyku

 

 X

 X

X

X

6.Partnerská škola

 

 

 

 

X


2.    Zameranie projektu na

 • priamu účasť rodičov na projektoch školy
 • spoluprácu školy so samosprávou a turistickou informačnou kanceláriou Levíc v oblasti regionálneho cestovného ruchu
 • pokračovanie v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých – organizovanie aktivít a kurzov pre ich potreby
 • tvorba digitálnych metodických materiálov pre učiteľov s možnosťou ich zverejnenia na webovej stránke školy
 • budovanie lepšieho informačného systému školy pre učiteľov, žiakov, rodičov a širokej verejnosti


3. Zabezpečenie projektu

 • Vypracovanie projektu Mgr. Z. Nemčoková
 • Po schválení projektu nabehne realizácia projektu okamžite.   z: koordinátor projektu, RŠ
 • Vytvorenie projektového tímu:
  • koordinátor projektu: Mgr. Z. Nemčoková
  • odborný personál: Mgr. Z. Nemčoková, Ing, M. Agárdyová,

4. Komentár k rozpočtu

1 PC do zborovne                                                                          18 000 Sk
1 multifunkčné zariadenie do zborovne                                               6 000 Sk
1 PC do učebne kozmetičky, kaderníčky                                            18 000 Sk
1 Dataprojektor                                                                             25 000 Sk
1 Digitálny fotoaparát                                                                       5 000 Sk
2 ks notebookov                                                      2x21 000 Sk = 42 000 Sk
6 ks PC do učebne                                                  6x18 000 Sk = 108 000 Sk
sieť-switch, kábel, koncovky                                                              8 000 Sk
Spolu                                                                                       230 000 Sk

Lektorská činnosť                                                                          19 200 Sk
Vedenie tímov                                                                              10 000 Sk
Ostatní                                                                                          4 000 Sk
Materiál                                                                                          1 300 Sk
Ľudské zdroje                                                                            34 500 Sk

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o