.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLive Cooking II.

Hotel Sitno patrí do prvej slovenskej siete Trinity hotels. Naša škola s veľkou vďakou prijala  ponuku manažmentu hotela na spoluprácu.V spolupráci s hotelom sme pripravili so žiakmi učebných odborov a so študentmi hotelovej akadémie metodické dni  gastronómie. Boli zamerané predovšetkým na nové trendy v technologickej úprave pokrmov. Žiakom sa venoval celý deň chef manager výrobného  strediska hotela  p. Miloš Szalay. Spolu so svojimi kolegami,  špičkovými kuchármi, pripravovali v skupinách so žiakmi menu, vyskúšali si zručnosti v nových spôsoboch úpravy pokrmov. Naučili sa, čo je fermentácia, výroba jedlej špongie a čipky.

Pracovníci hotela priniesli so sebou nové nápady v podávaní pokrmov a predjedál. Všetky pripravované menu sa servírovali priamo pred hosťom. Tento deň bol pre našich žiakov veľkým prínosom. Zistili, že kuchárskemu remeslu je možné venovať sa nielen po odbornej stránke, ale aj po stránke umeleckej. Žiaci mali možnosť vidieť celodennú organizáciu pracoviska a prácu profesionálnych kuchárov.

Okrem toho, chef manager p. Koka si pripravil workshop pre žiakov hotelovej akadémie o práci v odbytovom stredisku, pričom kládol dôraz na  etiketu a techniku obsluhy.

Žiaci SOŠ služieb zabezpečujú odbornú prax v hoteli Sitno počas prázdnin. Prax trvá 6 týždňov, žiaci pracujú  priamo v reálnom prostredí  pod vedením  profesionálnych pracovníkov. V tomto prostredí získavajú skutočné pracovné návyky v reálnych pracovných podmienkach a prehlbujú svoje vedomosti a zručnosti v odbore kuchár, ktoré získali v škole. Majú tu prístup k moderným technológiám a možnosť stále viac pracovať na sebe a rozvíjať sa v reálnom prostredí odbytového strediska. 

Sme radi, že naša škola umožňuje žiakom aj takýto osobnostný a odborný rast v prostredí špičkového hotela.

Bc. Elena Velšicová, Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o