.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNové trendy vo vyučovacom procese

V období od 27.4.2012 do 27.6. 2012 sa v Strednej odbornej škole na Ulici sv. Michala 36 v Leviciach, pod vedením Mgr. Zuzany Nemčokovej, zrealizoval grantový program "Pozitívna energia pre šport 2012", pod záštitou Nadácie Pontis cez Nadačný fond Západoslovenskej energetiky.

Čítať ďalej...

Elektronická knižnica

ŠKOLSKÁ ELEKTRONICKÁ KNIŽNICA – Knižnično-informačný systém CLAVIUS

   V rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007“ získala naša škola za vypracovaný projekt nenávratnú finančnú podporu v sume 100 000,– Sk.

  Projekt, ktorý naša škola poslala do súťaže, je zameraný na oživenie školskej knižnice elektronizáciou, prostredníctvom aplikácie informačno-kumunikačných technológií (IKT) a internetizácie knižnice tak, aby sa skvalitnili knižnično-informačné služby žiakom, pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým pracovníkom a neskoršie i členom miestnej komunity.

   Moderná elektronická knižnica bude plniť nasledovné funkcie:

 • informačné centrum školy – zabezpečuje prístup ku všetkým informačným zdrojom
 • komunikačné centrum školy – poskytuje možnosti spontánnych i plánovaných kontaktov
 • kultúrne centrum – organizuje všestranné kultúrne aktivity pre žiakov i pedagogických pracovníkov
 • miesto vyučovania a vzdelávania – v školskej knižnici sa realizujú mnohé vyučovacie hodiny ako aj vzdelávacie aktivity zamerané na informačnú výchovu žiakov vo vyučovaní i mimo neho.

   So spoluúčasťou školy bolo v celkovej v sume 116 500,– Sk zakúpené moderné technické a technologické vybavenie elektronickej školskej knižnice, konkrétne PC zostava pre školského knihovníka, PC zostava pre používateľov knižnice, dataprojektor, plátno, laserovo ukazovátko, tlačiareň, kopírovací stroj, skener, snímač čiarového kódu a knižničný softvér s on-line katalógom CLAVIUS. Súčasne bol doplnený knižničný fond odbornou literatúrou v sume 7 300,– Sk.

   Uvedené vybavenie elektronickej knižnice bude inštalované v existujúcej školskej knižnici č. 17,5 po ukončení rekonštrukčných prác knižničných priestorov. V rámci rekonštrukcie a modernizácie knižnice bude zrealizovaná oprava omietky a nová maľovka stien, rekonštrukcia a náter regálového systému, umiestnenie nového nábytku vyrobeného v školských stolárskych dielňach a výmena stoličiek i vykurovacieho telesa.

   Počas rekonštrukčných prác bude prehodnotený existujúci knižničný fond a bude vytvorený zoznam kníh, ktoré svojim obsahom nestrácajú hodnotu a majú výpovednú hodnotu pre súčasné i budúce reálie. Súčasne bude správca školskej knižnice Ing. Laco vytvárať v prostredí Knižničného systému Clavius počítačovú databázu kníh po selekcii knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti i fyzického stavu kníh.

   Otvorenie školskej elektronickej knižnice v jej vynovených priestoroch sa uskutoční v októbri 2008 počas Medzinárodného dňa školských knižníc.

Levice, január 2008

 

Medzinárodný deň školských knižníc

   V dnešnej dobe už hádam nie je v kalendári voľného dňa, ktorý by nebol venovaný nejakej múdrej veci, zmysluplnému podujatiu, alebo charitatívnej činnosti. Tak máme Deň boja proti AIDS, Deň Zeme, Deň zbierky na bielu pastelku a podobne. No tvorcovia takýchto dní veľkým „D“ pamätali na rozvoj vzdelanosti a kultúry a tak 27. október vybrali ako deň školských knižníc.

   Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls v roku 1999. Čo je cieľom tohto dna? V každodennom zhone sa trošku zastaviť, zamyslieť sa nad problematikou dňa, prípadne cieľavedome pomôcť finančne či aktivitami urobiť niečo pre ten deň “D“. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je čitateľská gramotnosť a vzdelávanie v školskej knižnici.

   Ak sa SOŠ v Leviciach na Ul. sv. Michala 36 svojimi celodennými aktivitami s radosťou zapojila do dňa knižníc, nebola to len narýchlo pripravovaná akcia, ale dlhodobejšia práca. Vedenie školy naplánovalo na 27. október 2008 slávnostné otvorenie obnovenej školskej knižnice. Podstatne sa skultúrnili podmienky priestorov školskej knižnice, pričom všetky práce na jej revitalizácii vykonali žiaci odborných učebných profesií pod vedením ich majstrov a pracovníkov údržby školy. Obnovila sa maľovka, vyrobený bol nový nábytok pre inštaláciu IKT a kreslá pre návštevníkov školskej knižnice.

   Všetky tieto práce boli uskutočňované preto, aby sa naplnil hlavný cieľ rozvojového projektu školských knižníc, ktorým je vytvorenie Elektronickej školskej knižnice prostredníctvom aplikácie informačno-komunikačných technológií (IKT). Manažovaním tejto činnosti bol poverený projektový manažér školy Ing. Imrich Laco. Zo získanej dotácie MŠ SR škola kúpila knižničný softvér s on-line katalógom Clavius, 2 personálne počítače, multifunkčnú tlačiareň a dataprojektor. Všetko toto zariadenie je nainštalované v novozriadenej školskej knižnici s pripojením na internet. Samozrejme, že vytvorenie počítačovej databázy školského knižničného fondu bolo uskutočňované už pred oficiálnym otvorením knižnice a prebieha i naďalej. Počas tvorby databázy bola uskutočnená selekcia knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti a fyzického stavu kníh. Správcom knižnice bol menovaný Ing. Laco.

   Na slávnostnom prestrihnutí pásky riaditeľkou školy Mgr. Zuzanou Nemčokovou sa na otvorení okrem profesoriek slovenského jazyka a študentov školy zúčastnili aj hostia z Tekovskej knižnice, Mgr. Vlasta Kollárová z oddelenia literatúry a Mgr. Katarína Tomusová z oddelenia akvizície a metodiky. Po úvodnom príhovore Mgr. Nemčokovej a Mgr. Kollárovej nasledoval kultúrno-vzdelávací program. Po úvodnom prednese básne, profesorka slovenčiny Mgr. Gabriela Lačná za pomoci inštalovanej IKT slovom aj premietaným obrazom uviedla históriu vzniku Tekovskej knižnice od konca 19. storočia. Prítomní hostia a študenti potleskom ocenili zaujímavú prezentáciu významných kultúrnych a osvetových dejateľov Levíc ako aj obrazovú projekciu historických budov spojených s činnosťou Tekovskej knižnice.

   S cieľmi elektronickej knižnice s využitím IKT a internetu prítomných hostí a študentov a oboznámil Ing. Laco. Hlavnými cieľmi Elektronickej školskej knižnice okrem obnovy knižničného fondu je vytvorenie informačného, komunikačného, vzdelávacieho a kultúrneho centra školy pre žiakov, pedagógov a ostatných záujemcov miestnej komunity.

   Dlhodobým cieľom je zabezpečiť modernizáciu vyučovania slovenského jazyka a literatúry ako aj odborných predmetov. V rámci rozvíjania vzťahu k slovenskej literatúre a literatúre vôbec bude školská knižnica miestom, kde sa raz mesačne uskutoční „živé čítanie“ žiakov z literárnej tvorby súčasných slovenských a európskych spisovateľov a básnikov, prípadne bude uskutočnená beseda s regionálnymi tvorcami literatúry.

   Po slávnostnom kultúrno-vzdelávacom programe sa Deň školských knižníc neskončil. Nadväzovala poldňová aktivita, ktorá súvisela aj s podujatím v školskej knižnici - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

   Študenti SOŠ Ulica sv. Michala 36 si zmerali sily a vedomosti zo slovenčiny a literatúry v dvoch kategóriách. Zvlášť súťažili študenti prvých a druhých ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia – kategória B, zvlášť pracovali tretie a štvrté ročníky študijných odborov – kategória A.

   Po vlaňajšom nultom ročníku bola tohtoročná úroveň olympiády vyššia. Aj keď prvoročiaci boli zo začiatku na olympiáde trošku rozpačití, tretiaci a štvrtáci boli už takmer profesionáli a na veľmi dobrej úrovni zvládli najmä diskusné príspevky; nielenže boli vtipné a nápadité, ale aj na dobrej odbornej úrovni.

   Víťazkou v kategórii A bola Zuzana Sklenárová zo 4.L, víťazkou kategórie B bola Klaudia Gobodyová z 2.L. Obe študentky sa zúčastnia na krajskom kole Olympiády SLJ, ktoré sa uskutoční 04.12.2008 v Nových Zámkoch.

   Ako lepšie bolo možné pripomenúť si Deň školských knižníc, ako konkrétnou prácou s textom, či už písaným alebo hovoreným?

   Z priebehu otvorenia Elektronickej školskej knižnice, Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a odovzdania cien jej víťazkám bola vytvorená obrazová dokumentácia, ktorá bude uverejnená na webovej stránke našej školy.

Levice, 30.10.2008

Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy

Fotogaléria

COMENIUS - školské partnerstvá "G@t it! – The European Feeling"

Program celoživotného vzdelávania
COMENIUS
Multilaterálne školské partnerstvá

Názov projektu:  G@t it! – The European Feeling

Účastníci projektu: Študenti a učitelia stredných škôl Európy z nasledovných štátov – Španielsko, Turecko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Nemecko, Slovensko, Poľsko, Taliansko.

Hlavné ciele: Cieľom projektu je tvorba a publikácia európskeho časopisu, písaného študentmi a pre študentov, ktorých ciele sa viažu k vzdelávaciemu procesu každej školy.  Bude to interaktívny a medzikultúrny časopis tvorený s použitím webových nástrojov, podporujúci kreativitu študentov  a generujúci vzdelávacie prostredie ako hlavný cieľ projektu.
   Projekt bude trvať dva roky, časopis bude vydávaný štvrťročne, vydanie  nultého čísla je plánované na december 2008.  Každé vydanie sa bude zaoberať všeobecnými bežnými témami, ktoré budú spracovávané z rôznych hľadísk, daných národnými špecifikami (jazyky, geografia, história atď.). Obsah časopisu sa bude rozdelený do viacerých sekcií (hlavný článok o vybranej škole, rozhovory, zábava, kultúra, šport, recepty, kontakty atď.).
   Po ukončení prieskumov a rozhovorov v októbri 2008 zameraných  na zistenie očakávaní a záujmov študentov a učiteľov budú realizované nasledovné aktivity:

 • vytvorenie študentských pressklubov s meniacimi sa úlohami,
 • vytvorenie výboru na edíciu časopisu tvorený zo študentov, učiteľov a miestnych tlačových zástupcov,
 • rozpracovanie plánu činnosti sústredením sa na študenta, umožnenie študentom aplikovať získané vedomosti, práca v skupinách, rozvoj kreativity,
 • samotná tvorba a prispievanie do časopisov pripojením sa webovú stránku každej školy,
 • účasť študentov v miestnych rozhlasových a TV programoch, prispievanie do miestnych a regionálnych novín,
 • využívanie obsahu časopisov ako didaktický materiál pri vyučovaní pomocou rôznych tém časopisov.

   Súčasťou projektu sú vzájomné mobility – exkurzie žiakov a učiteľov medzi jednotlivými školami, financované zo štrukturálnych fondov.

Termín realizácie projektu: 09/2008 – 08/2010

Miesto realizácie: Hore uvedené štáty účastníkov projektu

        

Fotogaléria

Grafické informačné systémy

Rozvojový projekt – Grafické informačné systémy – inteligentnou hrou k tvorbe učebných pomôcok

Termín realizácie: od 01.09.2008 do 31.12.2008

1. Stručná charakteristika projektu

Obsahové zameranie

 • tvorba technickej dokumentácie na hodinách grafických informačných systémov (GIS) v univerzálnom softvérovom prostredí,
 • aplikovanie osvojených teoretických vedomostí z vyučovacích hodín GIS na hodinách odbornej výchovy,  s dôrazom na požiadavky trhu práce,
 • podporenie tvorivosti, priestorového videnia a sebarealizácie  žiakov – výroba modelov a závesných výkresov na základe žiakmi vytvorenej dokumentácie v oblasti strojárstva, stavebníctva a stolárskej výroby, využiteľných ako učebné pomôcky,

 

2. Zameranie projektu

   Pre učebné a študijné odbory v oblasti strojárstva a stavebníctva - učebné odbory (maliar, murár, stolár, inštalatér, automechanik), študijné odbory (strojárstvo - výroba, montáž a oprava strojov, prístrojov a zariadení, stavebníctvo – výroba stavieb)

3. Ciele, ktoré sa realizáciou projektu zabezpečia

 • zvýšenie odbornosti  a kreativity žiakov pred vstupom do praktického života, schopnosť navrhovať a vyrobiť  výrobky z dreva, polystyrénu i plastu,  slúžiace ako učebné pomôcky (modely stavieb,  nábytku, stavebných konštrukcií a strojných súčiastok),
 • vybavenie učební informatiky o školskú licenciu univerzálneho softvérového balíčka pre stolárov a inštalatérov typu Floor plan 3D a Optimik za účelom rozšírenia variabilnosti výstupov z inštalovaných programov tak, že budú dodržané formáty a mierky výkresov, stanovených STN pri vyhotovovaní technickej dokumentácie v reálnej praxi,
 • tlač výkresovej dokumentácie vo formáte A3 bude realizovaná na zakúpenej tlačiarni Canon iX4000, tlač dokumentácie vo formátoch A2 a A1 bude zabezpečovaná ako služba spoločnosťou  zameranou na tlač veľkoformátovej  dokumentácie,
 • využívanie grafických informačných systémov  aj v mimoškolskej záujmovej činnosti.


4. Popis projektu

   V školskej praxi sa často stretávame s javom, že si žiaci nedokážu predstaviť časti stavebných konštrukcií, strojných zariadení a ich spojenia do mechanizmov, resp. stavieb. Žiakom chýba  technická predstavivosť, dostatok reálnych modelov  -  ich výroba  a zaradenie do  učebných pomôcok by v tomto smere zjavne  podporili  priestorové  videnie žiakov.

   Ak si žiaci na hodinách praktického vyučovania  vlastnoručne vyrobia jednotlivú súčiastku alebo stavebnú konštrukciu, ich predstavivosť  sa zlepší. Súčiastku, resp. model vyrobia podľa nimi vytvorenej výkresovej dokumentácie, ktorú  si vyhotovia sami na hodinách grafických informačných systémov. Najkvalitnejšie vyrobené modely budú zaradené do učebných pomôcok a použijú sa na teoretickom aj praktickom vyučovaní. Žiaci budú týmto spôsobom aktívne vtiahnutí do riešenia problémov pri samotnej výrobe učebných pomôcok, čo sa preukázateľne prejaví v raste ich kreativity a zvýšení ich potenciálu pri  sebarealizácii v praxi.

   Technická dokumentácia, najmä v stavebníctve, si vyžaduje výstupy z  PC vo forme výkresov väčších formátov, minimálne A3, prípadne  A2 a A1. Doteraz sme vedeli robiť  výstupy len vo formáte A4, výkres je však neprehľadný a nezodpovedá mierkam stanoveným STN. Vzhľadom k tomu, že ploter nemáme a je pomerne drahý, náš dlhotrvajúci problém máme vyriešený. Výkresovú dokumentáciu vo formáte A3 realizujeme  na tlačiarni zakúpenej z pridelených účelových finančných prostriedkov.  Výkresovú dokumentáciu vo formátoch A2 a A1  nám z PDF formátov na USB-kľúčoch bude tlačiť  na plotri spoločnosť  zameraná na tlač veľkoformátovej  dokumentácie, so sídlom v Leviciach. Je to platená služba, zmluvne dohodnutá na školský rok 2008/2009, za zvýhodnených zmluvných podmienok. Vyhotovená technická dokumentácia  tým spĺňala požadované parametre. Na plotri budeme vyhotovovať vzorové výkresy vo formáte A2, prípadne A1, ktoré žiaci upravia do formy  závesných učebných pomôcok.  Tieto budú používané na hodinách odborného kreslenia, alebo ako učebné pomôcky 3D modelov stavebných konštrukcií, súčiastok, či telies v matematike, schém v elektrotechnike a podobne.

   Najpodstatnejším prínosom z realizácie tohto projektu je  pripravenosť žiakov hore uvedených profesií na požiadavky praxe, vyžadujúcej nielen odbornú zručnosť ale aj tvorivosť a samostatnosť vo využívaní získaných vedomostí z oblasti grafických informačných systémov.


5. Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia projektu

   Uvedenie  projektu do praxe je realizované v školskom roku 2008/2009. Cieľovou skupinou sú žiaci 3. ročníka učebných odborov a 2. ročníka nadstavbového štúdia, ktorí budú vytvárať projektovú dokumentáciu pre výrobu modelov (učebných pomôcok) na hodinách grafických informačných systémov. Následne použijú tieto výkresy  pri výrobe modelov na praktickom vyučovaní. Modely budú vyrábať v zmenšenej  mierke z prístupných materiálov (drevo, polystyrén, kartón, plast a iné). Postup tvorby výkresovej dokumentácie budú konzultovať s učiteľkou na teoretickom vyučovaní Ing. Alenou Zsigmondovou, technológiu výroby učebných pomôcok budú konzultovať s majstrami  odborného výcviku, ktorými sú Bc. Ľudovít Gálik, a Bc. Jozef Boženík. Pracovník IT Peter Csakányi zabezpečuje inštaláciu a prevádzku  softvérov.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o