.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLeonardo da Vinci - mobilitný projekt Hotelierstvo a catering na španielskych ostrovoch v otvorenej Európe

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci – Mobilitné projekty

Názov projektu:
Hotelierstvo a catering na španielskych ostrovoch v otvorenej Európe

Účastníci projektu: za podávajúcu organizáciu sa na projektovej mesačnej stáži zúčastnilo v dvoch turnusoch 6 študentiek 2. ročníka hotelovej akadémie v apríli 2009 a 6 študentiek v apríli 2010. Pre zabezpečenie bezproblémovej adaptácie účastníkov prvé dva týždne boli študenti sprevádzaní dvomi našimi pedagógmi. Za prijímajúce vzdelávacie centrum boli do projektu zapojení traja profesionálni pracovníci s patričnou kvalifikáciou.

Potreby stáže boli zamerané na:
- zdokonalenie metód a foriem komunikácie s klientom v cudzom jazyku v oblasti hotelových služieb a gastronómie
- používanie moderných reštauračných programov a rezervačných informačných systémov v oblasti hotelového a reštauračného podnikania
- oboznámenie sa so základnými druhmi potravín a s tradičnými surovinami využívanými v španielskej kuchyni
- technologické postupy prípravy pokrmov s využitím tradičných surovín a receptúry ich príprav
- techniky obsluhy zákazníka

Hlavné ciele a očakávané výstupy:  Cieľom projektu bolo predovšetkým zvýšiť odbornú spôsobilosť a úroveň komunikačných schopností budúcich absolventov hotelovej akadémie na otvorenom trhu práce v rámci Európy. Po úspešnom ukončení projektovej stáže bol študentom vydaný certifikát  (Euro-Pass). Očakávané výstupy sa prejavili v odbornom i osobnostnom raste účastníkov stáže nasledovne:
- spoznanie nových  technologických postupov a  metód v príprave pokrmov španielskej kuchyne, osvojenie si iných techník obsluhy zákazníka  a  používanie moderných reštauračných programov   a rezervačných informačných systémov,
- komunikácia v cudzích jazykoch v reálnych situáciach,  vystupovanie a komunikácia s klientom    na úrovni  europského štandardu
- rozšírenie obzoru a poznania nových destinácií, rast sebavedomia, schopnosť začlenenia sa do  pracovných tímov v europských podmienkach pracovného trhu.

Prínos stáže pre účastníčky mobility:  Prínos z absolvovania odbornej stáže bol pre jej účastníčky výrazne pozitívny, o čom svedčia aj ich vyjadrenia v nimi vypracovaných dotazníkoch. Ich aktívny prístup k zvereným úlohám, úroveň ich  vykonávania  a celková odborná a osobnostná prezentácia účastníčiek  bola  prijímajúcou vzdelávacou  inštitúciou IEC TEMIS a hotelovým zariadením Noelia Playa individuálne vyhodnotená certifikátmi získaných zručností a diplomami,  tvoriacimi prílohu záverečnej správy.

SUMMARY:
Country of execution – project – „Hotels and catering on the Spanish islands in the open Europe“ was provided with the contract with an international institution  - receiving educational centre International College TEMIS, the Canary Islands, Spain. Execution of this project was carried on in two turns in 04/2009 and 04-05/2010.

Participants of the project –the aim groups of the project were the students of the second grade maturita study „hotel academy“. In every turn 6 students took part. To provide smooth adaptation of the participants two teachers accompanied them at the beginning. Short term stay of one of the teachers was not paid from the grant money. From the receiving educational centre three professional workers with the proper qualification participated. They provided and monitored the stay in the hotel chosen under the supervision of a tutor – hotel manager.

The aims of professional training and results -  Main aim of the project was to increase skills and level of communication skills of the future graduate of hotel academy at the open job market within Europe. Expected output expressed themselves in professional and personal growth of the participants and were fulfilled as follows:
- gaining new technological methods in the national Spanish cuisine meals preparation and serving drinks
- acquainting with new techniques of customer serving
- foreign languages improvement (especially in Spanish) in real situations in communication with personnel and clients of the hotel
- extending of knowledge and seeing new destinations, self-confidence growth, the ability to join work teams in the European job market
- the aim to get known and use modern restaurant programmes and booking information services in hotel and restaurant business were not fulfilled in needed scope. Managing stated activities required much longer time. Studying the hotel booking system and administrative work of accomodation was in such a scope that the students could get familiar with the whole run of the hotel.

Contribution of the stay to the mobility participants: The contribution to the participants can be evaluated positively, which can be supported by their own words in their questionnaires. Their active attitude towards tasks, level of executing and wholesome personal presentation of the participants was evaluated in certificates and diplomas by the receiving educational institution IEC TEMIS and the hotel Noelia Playa, which are the enclosures of the final report.

Termín realizácie stáže - projektu mobility:
1. turnus   01.04.2009 – 30.04.2009
2. turnus   07.04.2010 – 06.05.2010

Miesto realizácie: Španielsko – Kanárske ostrovy – Tenerife – Puerto de La Crus

Články o projekte

Fotogaléria 2009

   V dňoch 6. 4. 2010 – 7. 5. 2010 sa študentky druhého ročníka študijného odboru hotelová akadémia zúčastnili odbornej stáže na Kanárskych ostrovoch – na Tenerife.

   Pracovali, a zároveň  boli ubytované, v trojhviezdičkovom apartmánovom hoteli Noelia Playa v meste Puerto de La Cruz. Odborná stáž bola zameraná na oboznámenie sa s miestnou kuchyňou,  s tradičnými surovinami, receptúrami a nápojmi, na osvojenie si  techniky obsluhy. Absolvovali aj intenzívny 20-hodinový kurz španielskeho jazyka.

   Vo voľnom čase  spoznávali krásy ostrova – Národný park Cañadas del Teide, vulkanické jaskyne, prírodné morské jazerá vytvorené vo vulkanických skalách, pláže s pieskom zo Sahary, miesta s tisícročnými stromami, historické pamiatky a mnohé iné pozoruhodnosti. Navštívili parlament v hlavnom meste Santa Cruz a taktiež zoologickú záhradu Loro Parque, v ktorej  videli rôzne druhy exotických zvierat a morských živočíchov. Nezabudnuteľným zážitkom boli prechádzky po pláži s čiernym vulkanickým pieskom.

   Dňa 9.6.2010 sa konala prezentácia stáže na Kanárskych ostrovoch., na ktorej žiačky oboznámili svojich pedagógov a spolužiakov o priebehu stáže, o svojich zážitkoch na pracovisku, aj o krásach ostrova. Prezentácia bola spojená s degustáciou, na ktorej mohli všetci prítomní ochutnať španielske pokrmy, ktoré študentky pripravili.

Fotogaléria 2010

Stáž študentov SOŠ na Kanárskych ostrovoch v Levickej televízii.

Otvorená škola 2007

Výzva programu pre financovanie rozvojových projektov „Otvorená škola 2007"

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 2 Smernice č. 6/2005-R, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na rozvojové projekty, vyhlásilo tematický okruh na rozvojové projekty pod názvom „Otvorená škola 2007" na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií s cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s partnermi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti.

     Predložené projekty boli posudzované a hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • súlad projektu s prioritnými oblasťami programu
 • prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy
 • kvalita spolupráce žiakov, učiteľov, rodičov, miestneho obyvateľstvaa odborníkov v predmetnej oblasti na riešení a podpore projektu
 • nápaditosť a originalita
 • kvalita rozpočtu, ekonomická efektívnosť projektu.

 

Náš projekt

Nové informačné technológie vo vyučovaní a v styku s verejnosťou na Združenej strednej škole v Leviciach

1.    Časový harmonogram realizácie projektu

Názov aktivity

Predpokladaný termín realizácie

august

september

október

november

december

1.Diskusné fórum

 

 

X

 

 

2.Študentský portál

 

 

 

X

 

3.Vzdelávanie učiteľov

 

 

 X

 X

 X

4.Škola a telesne postihnutí

 

X

 X

 X

 

5.Levice a okolie v cudzom jazyku

 

 X

 X

X

X

6.Partnerská škola

 

 

 

 

X


2.    Zameranie projektu na

 • priamu účasť rodičov na projektoch školy
 • spoluprácu školy so samosprávou a turistickou informačnou kanceláriou Levíc v oblasti regionálneho cestovného ruchu
 • pokračovanie v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých – organizovanie aktivít a kurzov pre ich potreby
 • tvorba digitálnych metodických materiálov pre učiteľov s možnosťou ich zverejnenia na webovej stránke školy
 • budovanie lepšieho informačného systému školy pre učiteľov, žiakov, rodičov a širokej verejnosti


3. Zabezpečenie projektu

 • Vypracovanie projektu Mgr. Z. Nemčoková
 • Po schválení projektu nabehne realizácia projektu okamžite.   z: koordinátor projektu, RŠ
 • Vytvorenie projektového tímu:
  • koordinátor projektu: Mgr. Z. Nemčoková
  • odborný personál: Mgr. Z. Nemčoková, Ing, M. Agárdyová,

4. Komentár k rozpočtu

1 PC do zborovne                                                                          18 000 Sk
1 multifunkčné zariadenie do zborovne                                               6 000 Sk
1 PC do učebne kozmetičky, kaderníčky                                            18 000 Sk
1 Dataprojektor                                                                             25 000 Sk
1 Digitálny fotoaparát                                                                       5 000 Sk
2 ks notebookov                                                      2x21 000 Sk = 42 000 Sk
6 ks PC do učebne                                                  6x18 000 Sk = 108 000 Sk
sieť-switch, kábel, koncovky                                                              8 000 Sk
Spolu                                                                                       230 000 Sk

Lektorská činnosť                                                                          19 200 Sk
Vedenie tímov                                                                              10 000 Sk
Ostatní                                                                                          4 000 Sk
Materiál                                                                                          1 300 Sk
Ľudské zdroje                                                                            34 500 Sk

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o