.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

 

Švajčiarsko – Slovenský projekt: „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ je podporovaný prostredníctvom programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Projekt je v súlade s Národným programom reforiem schváleným vládou SR.
Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky až do výšky max. 3 656 108 EUR v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Realizácia projektu:  23. 2. 2012 až do 31. 3. 2016

Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie

Partner projektu: EHB - Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung - je inštitút zodpovedný za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) vo Švajčiarsku.

Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Spolupráca uvedených subjektov trhu vzdelávania a trhu práce je základným predpokladom pre zosúladenie požiadaviek a potrieb trhu práce s možnosťami a podmienkami stredných odborných škôl. Ako výsledok aktivít v rámci daného cieľa predpokladáme:
• Obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola.
• Popis požiadaviek zamestnávateľa/ov vo vybratých odvetviach daného regiónu na odborné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré požaduje/ú pre určitú konkrétnu profesiu.
• Aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor.
• Aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania.
• Realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľa/ov.
• Vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Pilotné vyškolenie inštruktorov (základy pedagogiky, psychológie, metodiky a didaktiky), pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Účasť zástupcov zamestnávateľov/profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania odborného vzdelávania a prípravy v rámci maturitných skúšok. Účasť na záverečných skúškach je pre zástupcu zamestnávateľov (podľa v súčasnosti platných všeobecne záväzných právnych predpisov) povinná.
• Uplatnenie požiadaviek zamestnávateľov pri plánovaní vzdelávacích aktivít učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy (MOV).
• Vzdelávacie aktivity pre učiteľov odborných predmetov zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby v danom odbore ap. (najskôr pilotné školenia, po overení pre všetky školy vyučujúce v daných odboroch).
• Aktualizovaný/novovytvorený normatív priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti pre daný študijný/učebný odbor.
• Vzdelávanie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov, naplnenie stanoveného obsahu v procese výučby (Školský vzdelávací program), vo vymedzených podmienkach (normatív).

Úloha projektu: Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.
Pôvodne mala byť aktivita zameraná na žiakov ZŠ; na základe podmienky pre schválenie, stanovenej poskytovateľom pomoci, boli cieľové skupiny rozšírené. Zaradené boli také aktivity, aby oslovili všetkých aktérov, ktorých sa problematika týka – odbornú aj širokú verejnosť. Takto sa zabezpečí, že odborné vzdelávanie a príprava bude spropagované jednak u zamestnávateľov aj u učiteľov odborných predmetov, ako aj u všetkých osôb, ktoré rozhodovanie o vzdelávaní riešia.
Rozšíreniu cieľových skupín bola prispôsobená aj voľba metód a prostriedkov. Pôjde o prezentácie na odborných súťažiach, olympiády pre žiakov, odborné workshopy, dobročinné akcie, odborné konferencie, prezentácie na burzách práce, tlačové konferencie, reklamné kampane (printové, TV, web) celoštátne (pre celý systém OVP) aj regionálne (pre jednotlivé zapojené školy a zamestnávateľov), tvorbu a distribúciu filmov na DVD, rôzne propagačné a upomienkové predmety, dni otvorených dverí.

Projekt je rozdelený do jednotlivých aktivít, v rámci ktorých sa budú vykonávať naplánované činnosti:

Aktivita 1: Posilniť rozvoj spolupráce medzi jednotlivými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy – zamestnávateľ, profesijná alebo stavovská organizácia, sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, stredná odborná škola.

Aktivita 2: Aktualizovať a inovovať obsah vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce.

Aktivita 3: Propagovať odborné vzdelávanie a prípravu.

Webstránka projektu: www.podpormeremesla.eu

 

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2013

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2014

Prezentácia školy a UO na spoločenských akciách

Propagácia učebného odboru kaderník na ZŠ

Propagácia dobročinných akcií

Účasť na súťažiach v rámci projektu

Aktivity projektu v školskom roku 2014-2015

Projekt Erasmus+ na našej škole: "Healthy European Youth"

Projek "Healthy European Youth" je schválený projekt na našej škole na roky 2014-2017. V projekte je zapojených 9 krajín pričom koordinátorom tohto projektu je Rumunsko. (Viac informácií o projekte nájdete TU).

Čítať ďalej...

Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci – Mobility

Názov projektu:
Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Čítať ďalej...

Healthy European Youth

 

Názov schváleného projektu:  Healthy European Youth

Hlavný koordinátor projektu: Rumunsko

Pridružené krajiny:  Slovensko, Španielsko, Turecko, Taliansko, Estónsko, Grécko, Poľsko a Fínsko

Trvanie projektu: 01. 09. 2014 – 31. 08. 2017

Stručný predbežný program projektu:

1.    Medzinárodné stretnutie v Rumunsku (január 2015). Zúčastnia sa 2 učitelia (vytvorenie filmu z aktivít stretnutia)

2.    Športové dobrodružstvo na mape – študenti zbierajú míle, aby dosiahli dalšiu krajinu „Erasmus“ na mape.

3.    Zostavenie plánu pre atlétov z každej krajiny (spoločný produkt)

4.    Medzinárodné stretnutie v Turecku – 2 učitelia (film z aktivít) – marec 2015

5.    Vytvorenie športového slovníka (spoločný produkt) – marec 2015

6.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj) – Každá škola zorganizuje aktivity pre prezentáciu produktov, súťaživý športový program, umelecký program – máj 2015.

7.    Medzinárodné stretnutie vo Fínsku – aktivity učenia – 2 učitelia + 6 žiakov (film zo stretnutia) – máj 2015

8.    Vytvorenie metodologickej príručky pre prezentáciu neformálnych aktivít a návrh školskej osnovy pre rozvoj tela pomocou športu – jún 2015.

9.    Medzinárodný workshop – Rumunsko – júl 2015

10.    Výskum o zdravom stravovaní. Po výskume v škole každý partner poskytne túto štatistiku o stravovacích návykoch študentov. Stretnutie s odborníkom na výživu kvôli stanoveniu konceptu zdravého stravovania – september 2015.

11.    Návšteva zeleninovej záhrady. Študenti sa zúčastnia zberu zeleniny. Návšteva potravín kvôli identifikácii zdravých potravín. Vytvorenie plagátov o zdravom jedle – november 2015.

12.    Medzinárodné stretnutie v Španielsku – 2 učitelia (film z aktivít) – november 2015.

13.    Články v časopise o ovocí a zelenine, výmena vianočných pohľadníc – december 2015.

14.    Stretnutie s odborníkom na výživu. Návšteva mliekarne a stanovenie kaloricky vyrovnaného menu podľa veku – január 2016.

15.    Článok v časopise o mliečnych výrobkoch. Každá škola bude mať deň zdravia – február 2016.

16.    Medzinárodné stretnutie v Taliansku – 2 učitelia (film z aktivít) – marec 2016.

17.    Návšteva farmy – študenti sa zúčastnia na farmárskych prácach – jún 2016.

18.    Košík zdravých potravín, každá škola vytvorí košík informácií (obrázky, články, knihy, recepty) o typických zdravých jedlách regiónu (hlavne ovocie a zelenina) – máj 2016

19.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj). Každá škola zorganizuje prezentáciu produktov, umenia – máj 2016.

20.    Medzinárodné stretnutie v Poľsku – aktivity učenia, študenti sa tiež zúčastňujú – tvorba videa – máj 2016.

21.    Vytvorenie metodologickej príručky s prezentovaním neformálnych aktivít a návrh školskej osnovy, zdravé stravovanie – jún 2016

22.    Organizovanie medzinárodného workshopu: zdravá strava – z farmy na tanier – Rumunsko – júl 2016.

23.    Vytvorenie tímov, ktoré budú praktizovať „spoločenské hry“ počas druhého roku projektu. Zorganizovanie workshopu o šachu, domine, dáme a scrabble. Príprava materiálu pre hry. Zostavenie tréningového programu a plán súťaží na celý školský rok: s inými žiakmi v škole, so žiakmi iných škôl – september-október 2016.

24.    Tréning na súťaže. Vyrobenie plagátov a propagačného materiálu o spoločenských hrách – november 2016

25.    Medzinárodné stretnutie v Estónsku – z každej krajiny sa zúčastnia 2 učitelia - film o aktivitách zo stretnutia – december 2016.

26.    Výmena vianočných pohľadníc – december 2016.

27.    Návrh časopisu o známych šachových hráčoch – január – február 2017

28.    Medzinárodné stretnutie v Grécku – zúčastnia sa 2 učitelia – video o aktivitách stretnutia – marec 2017.

29.    Regionálne súťaže: šach, domino, scrabble, žolík?, - apríl 2017

30.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj) – máj 2017

31.    Medzinárodné stretnutie na Slovensku. Zúčastňujú sa aj študenti – video – jún 2017.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o