.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus+ KA1 - Otvorení pre Európu / Opened for Europe

Názov projektu: „Otvorení pre Európu“  „Opened for Europe“ „OFE“

Kód projektu:      2019-1-SK01-KA102-060584

Termín trvania:   1. 6. 2019 - 31. 12. 2020

Výška grantu:      62 470 €

Projekt Erasmus+  KA1  Vzdelávacia mobilita učiacich sa a zamestnancov  v OVP s názvom „Otvorení pre Európu - Opened for Europe“ realizuje SOŠ služieb, Levice v  období  od 1.6.2019 do 31.12.2020.

V projekte sa realizujú dve vzdelávacie mobility:

1. mobilita - odborná stáž pre 8 pedagogických zamestnancov  - učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy  v odboroch kaderník, hotelová akadémia, grafik digitálnych médií, hotelová akadémia. Mobilita učiacich sa PZ v OVP  je zameraná predovšetkým  na rozvoj kompetencie plánovania a realizácie vlastného profesijného rastu a sebarozvoja, kompetencie stotožniť sa s profesijnou rolou a so školou, kompetencie multikultúrnej odbornej a jazykovej komunikácie, kompetencie odborných zručností, kompetencie využiť svoje osobnostné a odborné predpoklady na rozvoj svojej profesijnej kariéry.  Pedagogickí zamestnanci počas odbornej stáže pozorujú prácu zamestnancov v organizáciách ich odborného zamerania, sledovali nové trendy v odbore, organizáciu prevádzky, organizáciu práce, nové a iné techniky, nové technológie, nové materiály, porovnávajú legislatívu v odbore.

Vzdelávacie výstupy z odbornej stáže pedagogických zamestnancov sú správy z odbornej stáže, implementácia výstupov do školského vzdelávacieho programu v daných odboroch, implementácia výsledkov vo výchovno-vzdelávacieho procesu, realizácia otvorených hodín.

 

2. mobilita - odborná stáž učiacich sa  v OVP - žiakov, ako iná forma odborného výcviku, zahŕňa tri mobility prebiehajúce 14 dní v troch turnusoch. V každom turnuse sa zúčastní odbornej stáže  10 žiakov, žiaci študijného odboru  kozmetik, II. a III. ročník,  žiaci učebného odboru kaderník,  II.  a III. ročník,   žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií IV. ročník, žiaci študijného odboru hotelová akadémia III. ročník.

Ciele projektu a kľúčové oblasti zlepšenia v mobilite učiacich sa jednotlivcov - žiakov v OVP sú: 

- doplnenie a zvýšenie, skvalitnenie,  odborných vedomostí, novej a inej odbornej terminológie na konkrétnom pracovisku formou pozorovania (job shadowing) v konkrétnej téme,  v súlade s učebnými osnovami odborného výcviku (OVY) a odborných predmetov (OP),

- automatizácia zručností, ktoré už ovládajú a porovnávanie pracovných  postupov, nácvik nových  a iných, špecifických praktických zručností,  charakteristických pre konkrétne  pracovisko, ako formy odborného výcviku ( work - based learning), osvojené počas odbornej stáže na pracovisku  v konkrétnej téme, v súlade s učebnými osnovami OVY a OP,  v rozsahu ktorý  nie je možné realizovať v školských podmienkach, iba na profesionálnych pracoviskách, priamo v pracovnom procese, 

- rozvoj  a skvalitnenie sociálnej, komunikačnej, jazykovej kompetencie účastníkov,

- rozvoj  a zvýšenie kompetencie samostatne  a predovšetkým  tvorivo pracovať,

- rozvoj  a zvýšenie IKT kompetencií.

Článok - Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž pedagogických zamestnancov v Prahe – 1. turnus

Článok - Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž žiakov v Prahe – 1. turnus

Erasmus+ KA2 - Rozdelení a predsa spolu / Divided but still together

Názov projektu: „Rozdelení a predsa spolu

Kód projektu:      2019-1-CZ01-KA229-061283_2

Termín trvania:   1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Výška grantu:      22 176 €

Projekt česko-slovenskej spolupráce "Rozděleni a přesto spolu" je spoločným projektom českej Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy remesiel a služieb, Strakonice a slovenskej Strednej  odbornej školy služieb, Levice. Zameriava sa na rozvoj medzinárodnej spolupráce v odbornom vzdelávaní a odbornom výcviku pre učebné odbory, zlepšenie úrovne klúčových kompetencí a zručností žiakov predovšetkým odboru kuchár - čašník a kaderník s ohľadom na ich význam pre trh práce, podporu podnikavosti, kreativity a mezikultúrneho povedomia. Ďalším cieľom je tiež motivovať žiakov v štúdiu cudzích jazykov, podporiť zlepšovanie kvality i spestrenie výuky, zavádzanie inovativnych postupov a nových foriem práce a výuky. 

Projektu sa zúčastnia žiaci (17-20 let) a učitelia odborného výcviku a predmetov odborov  kuchár - čašník, kaderník, a grafik digitálnych médií. Spolupráca bude prebiehať aj s učiteľmi odborných predmetov so zameraním na výpočtovú techniku a komunikačnej technológie. Do krátkodobej mobility bude zapojených v každom výmennom cykle celkom 7 žiakov vyšších ročníkov (4 žiaci učebného odboru kuchár - čašník + 3 žiaci učebného oboru kaderník) + 2 učitelia odborného výcviku (za každý odbor jeden). Počas výmenných pobytov budú žiaci spoločne pracovať pod dozorom učiteľov odborného výcviku na zadaných témach podľa svojich odborov, budú vytvárať podklady pre elektronickú kuchársku knihu a elektronickú knihu účesov (vrátane zaznamenaných postupov práce) pomocí video a fotodokumentácií 

v spolupráci so žiakmi odborov elektrikár a grafik digitálnych médií.

Ďalej sa budú zoznamovať so špecifikami odlišnej kultúry, histórie, životného štýlu. Súčasťou budú tiež spoločné  školenia 3 odborných pedagogických pracovníkov, 

v rámci ktorých prebehne porovnanie českého a slovenského systému odborného školstva, metód práce, jednotlivých prístupov, prepojenia s praxou.. Žiaci odboru grafik digitálnych médií vytvoria  v rámci odborného výcviku informačný banner o celkovej spolupráci na projekte, ktorý bude umiestnený v spoločenských priestoroch jednotlivých škôl. Žiaci spoločne vytvoria elektronický slovníček českých a slovenských odborných výrazov zo svojich profesií. Výstupy projektu budú k dispozícii on line na webových stránkach projektov, škôl, budú zdielané v rámci Erassmus platformy pre šírenie výsledkov, TwinSpace, prostrednictvom ktorého a ďalších on line nástrojov bude prebiehať vzájomná priebežná príprava a spolupráca oboch zúčastnených škôl. Vytvorené materiály tak budú môcť slúžiť naďalej ako výukové materiály i pre ostatné školy, pričom ich podoba nemusí byť konečná a môže se dlhodobo rozširovať o výstupy ďalších medzinárodných projektov.

Článok - Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 1. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore hostinský

Článok - Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 1. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Strakonická TV: Zpravodajství 48/2019

 

 

Projekt OP KŽP

Názov projektu : “Zníženie energetickej náročnosti dielní SOŠ Levice”

Kód projektu v ITMS2014+ : 310041A418

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Realizácia projektu: 5/2017 – 11/2017

Maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu  predstavuje 110 589,45 EUR

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP finančné prostriedky maximálne 

do výšky 105 059,98 EUR (95 % z celkových oprávnených výdavkov).

Spolufinancovanie: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (5 % z celkových oprávnených výdavkov)

Cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Bližšie informácie:

www.op-kzp.sk

www.siea.sk

Cieľom projektu je zateplenie budov školy:

-cukrárenskej výrobne na Ul. 29. augusta 18 v Leviciach

-dielní na Ul. Kálnická 1/A v Leviciach

Súčasťou rekonštrukcie je výmena okien a ,dverí, osvetlenia, zateplenie budov, nová omietka. Inštalácia solárnych kolektorov na ohrev vody. 

Na vnútorných opravách sa podieľajú naši žiaci odboru murár pod vedením našich majstrov odborného výcviku.

 

Fotogaléria

 

Program projektu Healthy European Youth

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Program projektu Erasmus+:

Rok 2014:

 1. Realizácia a vyhodnotenie dotazníka medzi žiakmi našej školy zahŕňajúci: vedomosti žiakov o krajinách zapojených v projekte, vzťahu žiakov k športu a k počítačom a  slovenské národné symboly.
 2. Videoprezentácia našej školy (žiaci + učitelia).
 3. Zviditeľnenie projektu Erasmus+ na škole – tvorba násteniek (žiaci + učitelia).
 4. Vytvorenie a tlač brožúry/letákov o projekte Healthy European Youth obsahujúci stručný program projektu a zapojené krajiny. (žiaci + učitelia)
 5. Otvárací deň projektu Erasmus+ - pozvaní rodičia a žiaci iných škôl, rozdávanie letákov, sprievodný program. (žiaci + učitelia)
 6. „Dobrodružstvo na mape“ – videoprezentácia o imaginárnom cestovaní žiakov zo Slovenska do ostatných krajín projektových partnerov – žiaci rozprávali o miestach, ktoré by cestou navštívili, ako aj o národných jedlách, ktoré by po ceste ochutnávali. (žiaci)

Rok 2015:

 1. Nadnárodné projektové stretnutie v Rumunsku (11. – 17. 1. 2015) – zúčastnili sa dvaja učitelia našej školy.
 2. Vytvorenie produktu: „Športový kalendár“ (žiaci + učitelia) – tlačený kalendár vo formáte A3 obsahoval fotky a popis 12 úspešných slovenských športovcov.
 3. Nadnárodné projektové stretnutie v Turecku (23. – 27. 3. 2015) – zúčastnili sa dvaja učitelia našej školy.
 4. Vytvorenie produktu: „Športový slovník“ (žiaci) – video, kde žiaci predvádzajú vybrané športové cviky (napr. faul, podanie lopty vo volejbale, stojku).
 5. Európsky deň 9. máj – pri tejto príležitosti prednáška žiakom školy o projektových aktivitách a doposiaľ zrealizovaných produktov projektu Healthy European Youth (učitelia + žiaci).
 6. Krátkodobá vzdelávacia aktivita vo Fínsku (24. – 29. 5. 2015) – zúčastnených 6 žiakov a 2 učitelia.
 7. Jún 2015 – Intelektuálny výstup „Living by sport“ – title „Fitness Education or Teenage Fitness“.
 8. Realizácia a vyhodnotenie dotazníka medzi žiakmi našej školy ohľadom zdravého životného štýlu a stravovacích návykov.
 9. Prednáška s odborníčkou na výživu o zdravom stravovaní (prednášky sa zúčastnili žiaci našej školy).
 10. Oberanie jabĺk v obci Devičany – prednáška spojená so zberom jabĺk a exkurzia po jablkovom sade s ukážkou rôznych odrôd jabĺk. (30 žiakov + 2 učitelia)
 11. Nadnárodné projektové stretnutie v Estónsku (11. – 15. 10. 2015) – zúčastnená riaditeľka školy + 1 učiteľka.
 12. December 2015 - Vytvorenie produktu „magazín o zdravej výžive“ s názvom „Ovocie a zelenina = zdravý život“, rozšírený medzi projektových partnerov na stretnutí v Taliansku.
 13. Výstava fotiek a plagátov súvisiacich s aktivitami našich žiakov v oblasti zdravej výživy na všetkých partnerských školách – výsledok: výmena fotografií z tejto výstavy medzi školami.

Rok 2016:

 1. Nadnárodné projektové stretnutie v Taliansku (24. – 29. 1. 2016) – zúčastnili sa dvaja učitelia.
 2. Stretnutie žiakov s odborníčkou na výživu – témou boli mliečne produkty.
 3. Február 2016 - Vytvorenie produktu „magazín o zdravej výžive“ s názvom „Mliečne produkty a zdravie“, bude rozšírený medzi projektových partnerov na stretnutí v Grécku v máji 2016.
 4. Návšteva farmy a práca žiakov na farme – marec 2016.
 5. Tvorba časopisu „Zdravé jedlo = zdravé telo“ – marec 2016.
 6. Tvorba produktu „Košík so zdravým jedlom“ – apríl 2016.
 7. Oslava dňa zdravej výživy – v škole – apríl 2016.
 8. Oslava dňa Európy – 9. máj
 9. Krátkodobá vzdelávacia aktivita v Grécku – 6 žiakov a 2 učitelia – máj 2016
 10. Tvorba brožúry obsahujúcej zdravé národné recepty – jún 2016.
 11. Vytvorenie tímov, ktoré budú praktizovať „spoločenské hry“ počas druhého roku projektu. Zorganizovanie workshopu o šachu, domine, dáme a scrabble. Príprava materiálu pre hry. Zostavenie tréningového programu a plán súťaží na celý školský rok: s inými žiakmi v škole, so žiakmi iných škôl – september-október 2016.
 12. Tréning na súťaže. Vyrobenie plagátov a propagačného materiálu o spoločenských hrách – november 2016.
 13. Nadnárodné stretnutie v Španielsku – z každej krajiny sa zúčastnia 2 učitelia - október 2016.
 14. Výmena vianočných pohľadníc – december 2016.

ROK 2017

 1. Návrh časopisu o známych šachových hráčoch – január – február 2017.
 2. Nadnárodné stretnutie v Poľsku – zúčastnia sa 2 učitelia– marec 2017.
 3. Regionálne súťaže: šach, domino, scrabble, žolík - apríl 2017.
 4. Otvorený deň Erasmus (9. máj) – máj 2017.
 5. Krátkodobá vzdelávacia aktivita na Slovensku – príde 48 žiakov a 16 učiteľov z partnerských škôl – jún 2017.

 

 

 

Healthy European Youth 2014 - 2017

 

Projekt je financovaný  z prostriedkov Európskej únie.

Názov schváleného projektu:  Healthy European Youth

Hlavný koordinátor projektu: Rumunsko

Pridružené krajiny:  Slovensko, Španielsko, Turecko, Taliansko, Estónsko, Grécko, Poľsko a Fínsko

Trvanie projektu: 01. 09. 2014 – 31. 08. 2017

Program projektu

Webová stránka projektu: www.heyproject.ro

Uskutočnené projektové stretnutia

Súťaž v šachu

Projektové stretnutie v Poľsku

Projektové stretnutie v Grécku

Nadnárodné projektové stretnutie v Taliansku

Nadnárodné projektové stretnutie v Estónsku

Krátkodobá výmena skupín žiakov vo Fínsku

Nadnárodné projektové stretnutie v Turecku

Nadnárodné projektové stretnutie v Rumunsku

Projektové aktivity

Magazín „Fruits and Vegetables“

Zber jabĺk v Devičanoch

Projektová aktivita - video o škole

Plagát k projektu

Brožúra k projektu

DOD 2014 – propagácia projektu

Návšteva farmy

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

 

Švajčiarsko – Slovenský projekt: „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ je podporovaný prostredníctvom programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Projekt je v súlade s Národným programom reforiem schváleným vládou SR.
Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky až do výšky max. 3 656 108 EUR v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Realizácia projektu:  23. 2. 2012 až do 31. 3. 2016

Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie

Partner projektu: EHB - Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung - je inštitút zodpovedný za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) vo Švajčiarsku.

Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Spolupráca uvedených subjektov trhu vzdelávania a trhu práce je základným predpokladom pre zosúladenie požiadaviek a potrieb trhu práce s možnosťami a podmienkami stredných odborných škôl. Ako výsledok aktivít v rámci daného cieľa predpokladáme:
• Obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola.
• Popis požiadaviek zamestnávateľa/ov vo vybratých odvetviach daného regiónu na odborné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré požaduje/ú pre určitú konkrétnu profesiu.
• Aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor.
• Aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania.
• Realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľa/ov.
• Vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Pilotné vyškolenie inštruktorov (základy pedagogiky, psychológie, metodiky a didaktiky), pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Účasť zástupcov zamestnávateľov/profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania odborného vzdelávania a prípravy v rámci maturitných skúšok. Účasť na záverečných skúškach je pre zástupcu zamestnávateľov (podľa v súčasnosti platných všeobecne záväzných právnych predpisov) povinná.
• Uplatnenie požiadaviek zamestnávateľov pri plánovaní vzdelávacích aktivít učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy (MOV).
• Vzdelávacie aktivity pre učiteľov odborných predmetov zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby v danom odbore ap. (najskôr pilotné školenia, po overení pre všetky školy vyučujúce v daných odboroch).
• Aktualizovaný/novovytvorený normatív priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti pre daný študijný/učebný odbor.
• Vzdelávanie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov, naplnenie stanoveného obsahu v procese výučby (Školský vzdelávací program), vo vymedzených podmienkach (normatív).

Úloha projektu: Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.
Pôvodne mala byť aktivita zameraná na žiakov ZŠ; na základe podmienky pre schválenie, stanovenej poskytovateľom pomoci, boli cieľové skupiny rozšírené. Zaradené boli také aktivity, aby oslovili všetkých aktérov, ktorých sa problematika týka – odbornú aj širokú verejnosť. Takto sa zabezpečí, že odborné vzdelávanie a príprava bude spropagované jednak u zamestnávateľov aj u učiteľov odborných predmetov, ako aj u všetkých osôb, ktoré rozhodovanie o vzdelávaní riešia.
Rozšíreniu cieľových skupín bola prispôsobená aj voľba metód a prostriedkov. Pôjde o prezentácie na odborných súťažiach, olympiády pre žiakov, odborné workshopy, dobročinné akcie, odborné konferencie, prezentácie na burzách práce, tlačové konferencie, reklamné kampane (printové, TV, web) celoštátne (pre celý systém OVP) aj regionálne (pre jednotlivé zapojené školy a zamestnávateľov), tvorbu a distribúciu filmov na DVD, rôzne propagačné a upomienkové predmety, dni otvorených dverí.

Projekt je rozdelený do jednotlivých aktivít, v rámci ktorých sa budú vykonávať naplánované činnosti:

Aktivita 1: Posilniť rozvoj spolupráce medzi jednotlivými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy – zamestnávateľ, profesijná alebo stavovská organizácia, sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, stredná odborná škola.

Aktivita 2: Aktualizovať a inovovať obsah vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce.

Aktivita 3: Propagovať odborné vzdelávanie a prípravu.

Webstránka projektu: www.podpormeremesla.eu

 

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2013

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2014

Prezentácia školy a UO na spoločenských akciách

Propagácia učebného odboru kaderník na ZŠ

Propagácia dobročinných akcií

Účasť na súťažiach v rámci projektu

Aktivity projektu v školskom roku 2014-2015

Projekt Erasmus+ na našej škole: "Healthy European Youth"

Projek "Healthy European Youth" je schválený projekt na našej škole na roky 2014-2017. V projekte je zapojených 9 krajín pričom koordinátorom tohto projektu je Rumunsko. (Viac informácií o projekte nájdete TU).

Čítať ďalej...

Healthy European Youth

 

Názov schváleného projektu:  Healthy European Youth

Hlavný koordinátor projektu: Rumunsko

Pridružené krajiny:  Slovensko, Španielsko, Turecko, Taliansko, Estónsko, Grécko, Poľsko a Fínsko

Trvanie projektu: 01. 09. 2014 – 31. 08. 2017

Stručný predbežný program projektu:

1.    Medzinárodné stretnutie v Rumunsku (január 2015). Zúčastnia sa 2 učitelia (vytvorenie filmu z aktivít stretnutia)

2.    Športové dobrodružstvo na mape – študenti zbierajú míle, aby dosiahli dalšiu krajinu „Erasmus“ na mape.

3.    Zostavenie plánu pre atlétov z každej krajiny (spoločný produkt)

4.    Medzinárodné stretnutie v Turecku – 2 učitelia (film z aktivít) – marec 2015

5.    Vytvorenie športového slovníka (spoločný produkt) – marec 2015

6.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj) – Každá škola zorganizuje aktivity pre prezentáciu produktov, súťaživý športový program, umelecký program – máj 2015.

7.    Medzinárodné stretnutie vo Fínsku – aktivity učenia – 2 učitelia + 6 žiakov (film zo stretnutia) – máj 2015

8.    Vytvorenie metodologickej príručky pre prezentáciu neformálnych aktivít a návrh školskej osnovy pre rozvoj tela pomocou športu – jún 2015.

9.    Medzinárodný workshop – Rumunsko – júl 2015

10.    Výskum o zdravom stravovaní. Po výskume v škole každý partner poskytne túto štatistiku o stravovacích návykoch študentov. Stretnutie s odborníkom na výživu kvôli stanoveniu konceptu zdravého stravovania – september 2015.

11.    Návšteva zeleninovej záhrady. Študenti sa zúčastnia zberu zeleniny. Návšteva potravín kvôli identifikácii zdravých potravín. Vytvorenie plagátov o zdravom jedle – november 2015.

12.    Medzinárodné stretnutie v Španielsku – 2 učitelia (film z aktivít) – november 2015.

13.    Články v časopise o ovocí a zelenine, výmena vianočných pohľadníc – december 2015.

14.    Stretnutie s odborníkom na výživu. Návšteva mliekarne a stanovenie kaloricky vyrovnaného menu podľa veku – január 2016.

15.    Článok v časopise o mliečnych výrobkoch. Každá škola bude mať deň zdravia – február 2016.

16.    Medzinárodné stretnutie v Taliansku – 2 učitelia (film z aktivít) – marec 2016.

17.    Návšteva farmy – študenti sa zúčastnia na farmárskych prácach – jún 2016.

18.    Košík zdravých potravín, každá škola vytvorí košík informácií (obrázky, články, knihy, recepty) o typických zdravých jedlách regiónu (hlavne ovocie a zelenina) – máj 2016

19.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj). Každá škola zorganizuje prezentáciu produktov, umenia – máj 2016.

20.    Medzinárodné stretnutie v Poľsku – aktivity učenia, študenti sa tiež zúčastňujú – tvorba videa – máj 2016.

21.    Vytvorenie metodologickej príručky s prezentovaním neformálnych aktivít a návrh školskej osnovy, zdravé stravovanie – jún 2016

22.    Organizovanie medzinárodného workshopu: zdravá strava – z farmy na tanier – Rumunsko – júl 2016.

23.    Vytvorenie tímov, ktoré budú praktizovať „spoločenské hry“ počas druhého roku projektu. Zorganizovanie workshopu o šachu, domine, dáme a scrabble. Príprava materiálu pre hry. Zostavenie tréningového programu a plán súťaží na celý školský rok: s inými žiakmi v škole, so žiakmi iných škôl – september-október 2016.

24.    Tréning na súťaže. Vyrobenie plagátov a propagačného materiálu o spoločenských hrách – november 2016

25.    Medzinárodné stretnutie v Estónsku – z každej krajiny sa zúčastnia 2 učitelia - film o aktivitách zo stretnutia – december 2016.

26.    Výmena vianočných pohľadníc – december 2016.

27.    Návrh časopisu o známych šachových hráčoch – január – február 2017

28.    Medzinárodné stretnutie v Grécku – zúčastnia sa 2 učitelia – video o aktivitách stretnutia – marec 2017.

29.    Regionálne súťaže: šach, domino, scrabble, žolík?, - apríl 2017

30.    Otvorený deň Erasmus (9. Máj) – máj 2017

31.    Medzinárodné stretnutie na Slovensku. Zúčastňujú sa aj študenti – video – jún 2017.

Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci – Mobility

Názov projektu:
Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží Jadranského mora

Čítať ďalej...

Elektronická knižnica

ŠKOLSKÁ ELEKTRONICKÁ KNIŽNICA – Knižnično-informačný systém CLAVIUS

   V rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007“ získala naša škola za vypracovaný projekt nenávratnú finančnú podporu v sume 100 000,– Sk.

  Projekt, ktorý naša škola poslala do súťaže, je zameraný na oživenie školskej knižnice elektronizáciou, prostredníctvom aplikácie informačno-kumunikačných technológií (IKT) a internetizácie knižnice tak, aby sa skvalitnili knižnično-informačné služby žiakom, pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým pracovníkom a neskoršie i členom miestnej komunity.

   Moderná elektronická knižnica bude plniť nasledovné funkcie:

 • informačné centrum školy – zabezpečuje prístup ku všetkým informačným zdrojom
 • komunikačné centrum školy – poskytuje možnosti spontánnych i plánovaných kontaktov
 • kultúrne centrum – organizuje všestranné kultúrne aktivity pre žiakov i pedagogických pracovníkov
 • miesto vyučovania a vzdelávania – v školskej knižnici sa realizujú mnohé vyučovacie hodiny ako aj vzdelávacie aktivity zamerané na informačnú výchovu žiakov vo vyučovaní i mimo neho.

   So spoluúčasťou školy bolo v celkovej v sume 116 500,– Sk zakúpené moderné technické a technologické vybavenie elektronickej školskej knižnice, konkrétne PC zostava pre školského knihovníka, PC zostava pre používateľov knižnice, dataprojektor, plátno, laserovo ukazovátko, tlačiareň, kopírovací stroj, skener, snímač čiarového kódu a knižničný softvér s on-line katalógom CLAVIUS. Súčasne bol doplnený knižničný fond odbornou literatúrou v sume 7 300,– Sk.

   Uvedené vybavenie elektronickej knižnice bude inštalované v existujúcej školskej knižnici č. 17,5 po ukončení rekonštrukčných prác knižničných priestorov. V rámci rekonštrukcie a modernizácie knižnice bude zrealizovaná oprava omietky a nová maľovka stien, rekonštrukcia a náter regálového systému, umiestnenie nového nábytku vyrobeného v školských stolárskych dielňach a výmena stoličiek i vykurovacieho telesa.

   Počas rekonštrukčných prác bude prehodnotený existujúci knižničný fond a bude vytvorený zoznam kníh, ktoré svojim obsahom nestrácajú hodnotu a majú výpovednú hodnotu pre súčasné i budúce reálie. Súčasne bude správca školskej knižnice Ing. Laco vytvárať v prostredí Knižničného systému Clavius počítačovú databázu kníh po selekcii knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti i fyzického stavu kníh.

   Otvorenie školskej elektronickej knižnice v jej vynovených priestoroch sa uskutoční v októbri 2008 počas Medzinárodného dňa školských knižníc.

Levice, január 2008

 

Medzinárodný deň školských knižníc

   V dnešnej dobe už hádam nie je v kalendári voľného dňa, ktorý by nebol venovaný nejakej múdrej veci, zmysluplnému podujatiu, alebo charitatívnej činnosti. Tak máme Deň boja proti AIDS, Deň Zeme, Deň zbierky na bielu pastelku a podobne. No tvorcovia takýchto dní veľkým „D“ pamätali na rozvoj vzdelanosti a kultúry a tak 27. október vybrali ako deň školských knižníc.

   Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls v roku 1999. Čo je cieľom tohto dna? V každodennom zhone sa trošku zastaviť, zamyslieť sa nad problematikou dňa, prípadne cieľavedome pomôcť finančne či aktivitami urobiť niečo pre ten deň “D“. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je čitateľská gramotnosť a vzdelávanie v školskej knižnici.

   Ak sa SOŠ v Leviciach na Ul. sv. Michala 36 svojimi celodennými aktivitami s radosťou zapojila do dňa knižníc, nebola to len narýchlo pripravovaná akcia, ale dlhodobejšia práca. Vedenie školy naplánovalo na 27. október 2008 slávnostné otvorenie obnovenej školskej knižnice. Podstatne sa skultúrnili podmienky priestorov školskej knižnice, pričom všetky práce na jej revitalizácii vykonali žiaci odborných učebných profesií pod vedením ich majstrov a pracovníkov údržby školy. Obnovila sa maľovka, vyrobený bol nový nábytok pre inštaláciu IKT a kreslá pre návštevníkov školskej knižnice.

   Všetky tieto práce boli uskutočňované preto, aby sa naplnil hlavný cieľ rozvojového projektu školských knižníc, ktorým je vytvorenie Elektronickej školskej knižnice prostredníctvom aplikácie informačno-komunikačných technológií (IKT). Manažovaním tejto činnosti bol poverený projektový manažér školy Ing. Imrich Laco. Zo získanej dotácie MŠ SR škola kúpila knižničný softvér s on-line katalógom Clavius, 2 personálne počítače, multifunkčnú tlačiareň a dataprojektor. Všetko toto zariadenie je nainštalované v novozriadenej školskej knižnici s pripojením na internet. Samozrejme, že vytvorenie počítačovej databázy školského knižničného fondu bolo uskutočňované už pred oficiálnym otvorením knižnice a prebieha i naďalej. Počas tvorby databázy bola uskutočnená selekcia knižničného fondu z pohľadu jeho aktuálnosti a fyzického stavu kníh. Správcom knižnice bol menovaný Ing. Laco.

   Na slávnostnom prestrihnutí pásky riaditeľkou školy Mgr. Zuzanou Nemčokovou sa na otvorení okrem profesoriek slovenského jazyka a študentov školy zúčastnili aj hostia z Tekovskej knižnice, Mgr. Vlasta Kollárová z oddelenia literatúry a Mgr. Katarína Tomusová z oddelenia akvizície a metodiky. Po úvodnom príhovore Mgr. Nemčokovej a Mgr. Kollárovej nasledoval kultúrno-vzdelávací program. Po úvodnom prednese básne, profesorka slovenčiny Mgr. Gabriela Lačná za pomoci inštalovanej IKT slovom aj premietaným obrazom uviedla históriu vzniku Tekovskej knižnice od konca 19. storočia. Prítomní hostia a študenti potleskom ocenili zaujímavú prezentáciu významných kultúrnych a osvetových dejateľov Levíc ako aj obrazovú projekciu historických budov spojených s činnosťou Tekovskej knižnice.

   S cieľmi elektronickej knižnice s využitím IKT a internetu prítomných hostí a študentov a oboznámil Ing. Laco. Hlavnými cieľmi Elektronickej školskej knižnice okrem obnovy knižničného fondu je vytvorenie informačného, komunikačného, vzdelávacieho a kultúrneho centra školy pre žiakov, pedagógov a ostatných záujemcov miestnej komunity.

   Dlhodobým cieľom je zabezpečiť modernizáciu vyučovania slovenského jazyka a literatúry ako aj odborných predmetov. V rámci rozvíjania vzťahu k slovenskej literatúre a literatúre vôbec bude školská knižnica miestom, kde sa raz mesačne uskutoční „živé čítanie“ žiakov z literárnej tvorby súčasných slovenských a európskych spisovateľov a básnikov, prípadne bude uskutočnená beseda s regionálnymi tvorcami literatúry.

   Po slávnostnom kultúrno-vzdelávacom programe sa Deň školských knižníc neskončil. Nadväzovala poldňová aktivita, ktorá súvisela aj s podujatím v školskej knižnici - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

   Študenti SOŠ Ulica sv. Michala 36 si zmerali sily a vedomosti zo slovenčiny a literatúry v dvoch kategóriách. Zvlášť súťažili študenti prvých a druhých ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia – kategória B, zvlášť pracovali tretie a štvrté ročníky študijných odborov – kategória A.

   Po vlaňajšom nultom ročníku bola tohtoročná úroveň olympiády vyššia. Aj keď prvoročiaci boli zo začiatku na olympiáde trošku rozpačití, tretiaci a štvrtáci boli už takmer profesionáli a na veľmi dobrej úrovni zvládli najmä diskusné príspevky; nielenže boli vtipné a nápadité, ale aj na dobrej odbornej úrovni.

   Víťazkou v kategórii A bola Zuzana Sklenárová zo 4.L, víťazkou kategórie B bola Klaudia Gobodyová z 2.L. Obe študentky sa zúčastnia na krajskom kole Olympiády SLJ, ktoré sa uskutoční 04.12.2008 v Nových Zámkoch.

   Ako lepšie bolo možné pripomenúť si Deň školských knižníc, ako konkrétnou prácou s textom, či už písaným alebo hovoreným?

   Z priebehu otvorenia Elektronickej školskej knižnice, Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a odovzdania cien jej víťazkám bola vytvorená obrazová dokumentácia, ktorá bude uverejnená na webovej stránke našej školy.

Levice, 30.10.2008

Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o