.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNástup do školy - harmonogram odovzdávania učebníc

V zmysle odporúčania Nitrianskeho samosprávneho kraja k otváraniu stredných škôl bude vyučovanie na našej škole obnovené len na nevyhnutné úkony – odovzdávanie učebníc podľa zverejneného harmonogramu, odovzdávanie vysvedčení a ukončenie školského roka. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 na školskom dvore. Pri pobyte v budovách školy je potrebné nosiť ochranné rúška. Dezinfekčné prípravky na ruky budú k dispozícii pri vchode do budovy vo vestibule. 

Harmonogram TU.

Ďalšie podrobnosti sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov.

Seminár

Vo štvrtok 13. 2. 2020 sa do našej školy vrátil   absolvent Miloš Szalay, ktorý porozprával, ako sa stal úspešným podnikateľom. Zároveň žiakom odprezentoval kroky v praxi po ukončení štúdia v našej škole.  Žiaci  sa dozvedeli veľmi zaujímavé informácie priamo od študenta, ktorý navštevoval našu školu.

Čítať ďalej...

Metodický deň „ Jarné sviatky“

Reštaurácia SOŠ služieb bola 13. a 14. 2. 2020 opäť krásne vyzdobená. Žiaci hotelovej akadémie pod vedením MOV pripravili nezabudnuteľný zážitok pre hostí, ktorí mali možnosť vychutnať si počas metodického dňa s názvom „Svätý Valentín“ tie najlahodnejšie slané a sladké jedlá. V príjemnom prostredí počas sviatku zamilovaných žiaci predviedli svoje gastronomické zručnosti.

Čítať ďalej...

Napísali o nás - Súťaž o najzručnejšieho murára

 Článok z časopisu Realita MAPEI.

 

 

 

Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž žiakov v Prahe – 1. turnus

V období 3. až 16. novembra  2019 sa uskutočnil prvý turnus odbornej stáže žiakov našej školy na pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola inou formou odborného výcviku, s rovnakou dotáciou hodín, v reálnom prostredí profesionálnych firiem, kde desať žiakov pozorovalo organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy a precvičovali, nacvičovali praktické zručnosti vo svojich odboroch štúdia.

Čítať ďalej...

Oznam - Informácia pre maturantov

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch a organizácii IČ MS v roku 2020 Vám oznamujeme, že IČ MS sa vykonáva administratívne, a to tak, že známka na maturitnom vysvedčení z daného predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
Najneskôr 12. mája 2020 sprístupníme maturantom výsledné známky z maturitných predmetov prostredníctvom Edupage stránky, kde zároveň budete mať možnosť ich akceptácie. Do 15. mája 2020 majú maturanti, ktorí sa nestotožnia so svojou známkou,  možnosť písomne požiadať o absolvovanie ÚFIČ MS. Preskúšanie sa uskutoční prezenčnou alebo dištančnou formou (podľa možností školy a charakteru predmetu).

___________________________________________________________________________________________

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 1. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom Strednej odbornej školy v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je partnerom projektu.

Realizácia projektu naštartovala absolvovaním prvej partnerskej výmeny počas novembra 2019. V prvej vzdelávacej aktivite vycestovali do Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci, 4 žiaci z učebného odboru hostinský a kuchár III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník.

Čítať ďalej...

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci!

Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o 

prerušení vyučovania na základných a stredných školách až do odvolania.

Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia!

Praktické maturity sa uskutočnia  termín Vám oznámime dostatočne vopred.

Ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov

od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020

a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

Zápis na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

   Podľa vývoja  mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením 

COVID-19 je možné, že príde aj k ďalším zmenám všetkých termínov, budeme Vás o nich priebežne informovať.

Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž pedagogických zamestnancov v Prahe – 1. turnus

V období 3. až 16. novembra 2019 sa uskutočnil prvý turnus odbornej stáže žiakov našej školy na pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola inou formou odborného výcviku, s rovnakou dotáciou hodín, v reálnom prostredí profesionálnych firiem, kde desať žiakov pozorovalo organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy a precvičovali, nacvičovali praktické zručnosti vo svojich odboroch štúdia. Žiaci učebného odboru kaderník absolvovali odborný výcvik v profesionálnych kaderníctvach, žiačky študijného odboru kozmetik v kozmetickom salóne a na strednej odbornej škole rovnakého zamerania ako má naša škola, žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií v propagačných a grafických firmách. Cieľom odbornej stáže bolo sprístupniť žiakom súčasnú odbornú prax, činnosti, techniku, ktoré v školských podmienkach nie je možné zabezpečiť. Vo voľnom čase žiaci spoznávali zaujímavosti a pamiatky Prahy.


PaedDr. Iveta Pomothyová

 

Oznam riaditeľky školy o neklasifikovaní predmetov 2. polroku školského roka 2019/2020

Oznam na stiahnutie TU.

___________________________________________________________________________________________

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o