.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceObchodovanie s ľuďmi

Každý rok na jeseň si spoločnosť pripomína dva pamätné dni, kedy bol vyhlásený Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, 23.  september a Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, 18. október.

Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že nie všetky  ponuky sú pravdivé a to, čo sľubujú, nemusia vždy splniť. A práve o tomto probléme sa na stretnutiach so študentmi rozprával preventista mestskej polície Bc. Miloš Adámik. Prostredníctvom filmových ukážok poukázal na prácu rôznych neserióznych pracovných agentúr, ktoré lákajú mladých ľudí na prácu do zahraničia a ženám ponúkajú výhodné podmienky.

Čítať ďalej...

Účelové cvičenia

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu šesť hodín v každom polroku školského roka raz. Jesenný termín sme zrealizovali v mesiaci september, jarný nás ešte len čaká.

Cieľom cvičenia bolo rozšíriť, preveriť a upevniť vedomosti riešením rôznych praktických úloh a simulácií, motivovať žiakov a budovať tím, posilňovať kolektív, rozvíjať strategické myslenie, rozvíjať morálno-vôľové vlastnosti a prispievať k ich aktivite. 

Čítať ďalej...

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne. Na našej škole sme aj tento školský rok zorganizovali podujatie k  Európskemu dňu jazykov. Učitelia cudzích jazykov vytvorili tematické infopanely o tomto výnimočnom dni, o jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole  a v spolupráci so školskou reštauráciou sme pripravili špeciálny tematicky ladený jedálny lístok zameraný na národné jedlá krajín, ktorých jazyky sa učíme.

Čítať ďalej...

Prezentácia firmy Emil Rabovský

Spolupráci s obchodnou spoločnosťou Metagas a firmou Emil Rabovský  sa žiaci III. ročníka profesie inštalatér dňa 25.9.2019 zúčastnili prednášky a konzultácie s obchodným zástupcom Jiřím Kracíkom.

Firma Emil Rabovský vyrába a dodáva na český a zahraničný trh pod značkou Rabovský ucelený systém pre upevnenie technického zariadenia budov. Vznik firmy bol 5. januára 1990, vývoj a výroba systému trvá od roku 1992.

Prezentácia firmy Emil Rabovský bola veľkým praktickým prínosom pre učebný odbor inštalatér, čo prispelo k rozvoju a podpore teoretických a praktických vedomostí pre žiakov.

Čítať ďalej...

GAUDEAMUS - akadémia Bratislava 2019

EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIAV dňoch 24. – 26. 9. 2019 sa konal v Bratislave veľtrh  vzdelávania, na ktorom sa zúčastnili vysoké školy z celého Slovenska, Česka a zahraničia. Úspešná tradícia študentských veľtrhov opäť prilákala maturantov z celého Slovenska a ponúkla veľa možností ďalšieho uplatnenia.

Čítať ďalej...

Biela pastelka 2019

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

Má 4 022 členov združených v 65 základných organizáciách. Poslaním združenia je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

Čítať ďalej...

MÔŽE SA TO STAŤ AJ TEBE!

Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

Informačný plagát - Last minuteWork &Travel

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o