.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNP - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice, chce poskytovať komplexné služby v oblasti odborného vzdelávania v levickom regióne. Škola využila možnosť, zapojiť sa do  Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Projekt je realizovaný vďaka pomoci Európskej únie, vďaka prostriedkom z Európskeho sociálneho fondu a a z Európskeho fondu regionálneho  rozvoja.

Projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom národného projektu je:

implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v stredných školách

vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

V posledných rokoch pozorujeme nárast žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými sa v kolektíve pracuje čoraz ťažšie. Vidíme to na teoretickom vyučovaní, ale aj na odbornom výcviku. K poruchám VPU pribúdajú aj poruchy správania, pozornosti, poruchy reči a v poslednom čase aj deti choré a zdravotne oslabené. Častokrát sa stretávame aj s tým, že nemajú podporu v rodine, rodičia rezignovali a ich príprave na vyučovanie už nevenujú toľko času ako na ZŠ. Zo strany rodičov neustále narastá požiadavka integrovať svoje deti do bežných tried a pre uľahčenie tohto procesu sme požiadali o 2 pedagogických asistentov, ktorí majú pomáhať učiteľom aj majstrom odbornej výchovy.

Pedagogický asistent je nápomocný pri vykonávaní týchto činností: 

•Oboznámenie sa s diagnózou žiaka, z ktorej vyplývajú jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

•Uľahčovanie adaptácie žiakov so ŠVVP a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér.

•Spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa.  

•Na vyučovacom procese sa žiakom individuálne venuje: vysvetľuje im preberané učivo, pomáha im pri vypracovaní úloh a rovnako ich usmerňuje pri písaní testov a písomných prác.

•Pomáhanie žiakom na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky, ako napr.: gramatické prehľady na tabuľkách, gramatické cvičenia na PC.....

•Motivovanie a vychovávanie žiakov „zvnútra“, dávať im najavo, že sú jedinečnými osobnosťami, ktoré však nesú zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie, skutok či správanie.

•Vytváranie pokojnej pracovnej atmosféry v triede.

•Spolupracovanie s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami.

•Pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

•Vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy.

•Vykonávanie  pedagogického  dozoru  počas  neprítomnosti  učiteľa  a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese zameraného na žiakov so ŠVVP.

•Sprevádzanie žiakov mimo triedy (presun žiakov do učební).

•Organizovanie spoločenských podujatí v spolupráci s rodičmi.

•Spolupracovanie s rodičmi.

 

•V  oblasti  osobného  rozvoja  pedagogických zamestnancov  –  účasť  na  vzdelávacích  podujatiach  určených  pre  asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na  túto  činnosť.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o