.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice2414 L 01 Strojárstvo - výroba oprava a montáž prístrojov, strojov a zariadení

Charakteristika odboru
Dvojročný študijný odbor je vytvorený tak, aby dopĺňal a prehlboval poznatky absolventov trojročných učebných odborov a pripravil ich na podnikateľskú dráhu alebo na ďalšie pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka.

Forma štúdia

Denné štúdium pre absolventov učebných odborov. 
Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Pracovné uplatnenie absolventa

Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v pracovných pozíciách technika, ale aj ďalšie funkcie v odborných útvaroch v súlade so svojim zameraním, ako  živnostník, podnikateľ, manažér stredného  článku riadenia v priemyselných podnikoch a v  organizáciách poskytujúcich služby.

Nadväzujúce vzdelávanie

Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

Školský vzdelávací program

Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o