.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Charakteristika odboru
Dvojročný študijný odbor je vytvorený tak, aby dopĺňal a prehlboval poznatky absolventov trojročných učebných odborov a pripravil ich na podnikateľskú dráhu alebo na ďalšie pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov učebných odborov. 
Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Pracovné uplatnenie absolventa
Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v pracovných pozíciách živnostník, podnikateľ, účtovník, plánovač, fakturant, cenový kalkulant, stredné články riadenia priemyselných, obchodných podnikov, organizáciách poskytujúcich služby.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o