.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNárodný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je:

1. vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému

2. uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,

2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,

3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,

4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

Aktivita 3 – Videoexperiment

Cieľ projektu

Cieľom je vytvorenie materiálov na výučbu prírodovedných predmetov. Žiaci alebo pedagógovia zaznamenajú experiment, ktorý zároveň vysvetlia. Výsledkom bude databáza experimentov, ktoré sa dajú použiť pri výučbe alebo v žiackych projektoch.

Výstupy

Vzdelávacie video vo forme experimentu spolu so základnými informáciami o jeho obsahu – perex a začlenenie do Štátneho vzdelávacieho programu.

Počet materiálov

Škola vytvorí minimálne dve vzdelávacie videá s dĺžkou maximálne 5 minút.

Vytvorené video: výroba balzamu na pery a výroba mydla

Aktivita 1 - Máme radi Slovensko

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. Materiál sa bude dať prostredníctvom mobilných technológií (tablet, telefón, notebook) použiť ako sprievodca pri exkurziách, výletoch alebo počas súkromných návštev daných lokalít.

Výstupy

Každá zapojená škola, teda učitelia v spolupráci so žiakmi, vytvoria informatívny materiál prostredníctvom dodanej aplikácie. Sprievodca lokalitou sa bude skladať z výkladových textov, fotografií, videí a iných multimediálnych materiálov.

Počet materiálov

Každý sprievodca lokalitou sa bude skladať z určitého počtu zastávok zadefinovaných na mape. Napríklad sprievodca po hrade Devín môže mať 6 zastávok - hradby, osídlenie z mladšej doby kamennej, veľkomoravský kostol, spodný hrad, stredný hrad, horný hrad – každá zo zastávok bude obsahovať multimediálny materiál v podobe fotografií, textu alebo videa. Úlohou učiteľov a žiakov bude vytvorenie šiestich multimediálnych materiálov.

Aktivita 2 - Učím sa, učím ťa

Cieľ projektu

Cieľom je vytvorenie materiálov pre rovesnícke vzdelávanie. Žiaci v spolupráci so svojimi učiteľmi pripravia a odprezentujú tému jedinečným spôsobom, pomocou videoprojektov, ktorý je zvyčajne zrozumiteľný a zaujímavý pre ich rovesníkov. Cieľom je motivácia žiakov a učiteľov k tvorbe videoprojektov a odskúšanie si roly učiteľov. Návštevníci stránky môžu materiály využiť pre vlastné vzdelávanie, inšpiráciu alebo svoje projekty.

Výstupy

Vzdelávacie video spolu so základnými informáciami o jeho obsahu a začlenenie do Štátneho vzdelávacieho programu.

Počet materiálov

Škola vytvorí minimálne dve vzdelávacie videá s dĺžkou maximálne 3 minút.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o