.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkolský poriadok

pre žiakov Strednej odbornej školy služieb, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach

Dodatok k Školskému poriadu s platnosťou od 3. 9. 2020.

ÚVOD:

Stredná odborná škola je škola, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom.

 

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z tohto dôvodu sa ustanovuje nasledovný školský poriadok, ktorý vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. pre žiakov a rodičov je záväzní § 144: PRÁVA A POVINNOSTI ĎIEŤAŤA, ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ALEBO ZÁSTUPCU ZARIADENIA a v zmysle vyhlášky 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.

 

Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou i na verejnosti.

 

Článok 1

 

PRÁVA ŽIAKOV 

 

Každý žiak má právo:

1. Na kvalitnú výuku vo zvolenom študijnom /učebnom/ odbore pri dodržiavaní základných pedagogických dokumentov a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca.

 

2.  Na  rovnaké  zaobchádzanie vo  vzdelaní  –  nebyť  diskriminovaný z  dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku rodu alebo iného postavenia.

 

3.  Na  ochranu zdravia  a  bezpečnosti pri  vyučovaní (oboznámení a  preškolení triednym učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia).

 

4. Na oddych a voľný čas, na dodržiavanie základných psychohygienických zásad (počet prestávok, ich dĺžka, dĺžka vyučovania v jednom celku a pod.)

 

5. V duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a za tento názor nesmie byť nijako postihovaný.

 

6. Na kladenie otázok vyučujúcemu a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa preberá na hodine. 

 

7. Na objektívne skúšanie a hodnotenie, poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, ako aj o celkovej klasifikácii.

 

8. Ak žiak, alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci

 1. a 2. polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa odkedy sa dozvedel o jej výsledku požiadať o komisionálne preskúšanie. O povolení komisionálnej skúšky rozhoduje riaditeľ školy. 

 

9.  Na  bezprostredné oznámenie známky z  ústnej odpovede, na  zdôvodnenie klasifikácie a chýb v písomných prácach a testoch v lehote 14 pracovných dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

 

10. Zapojiť  sa  do niektorej z  foriem  záujmovej činnosti,  po výbere má  povinnosť  ich navštevovať.

 

11. Bezplatne využívať  priestory školy na mimoškolskú činnosť  (posilňovňa, telocvičňa, učebňa strojopisu, informatiky, učebne OV a pod.) za prítomnosti pedagogického dozoru.

 

12. Obrátiť sa na triedneho učiteľa, MOV, VP a následne na riaditeľa školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.

 

13. Predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce vo svojej triede, prípadne v škole svojmu triednemu učiteľovi, majstrovi odbornej výchovy, vedeniu školy, alebo žiackej školskej rade.

 

14. Voliť a byť volený do triednej samosprávy, taktiež do žiackej školskej rady.

 

15. Požiadať o opravnú skúšku, ak bol na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov. Neplnoletý žiak požiada o skúšku prostredníctvom zákonného zástupcu.

 

16. Podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, špeciálneho pedagóga.

 

17. Podľa zákona žiak má právo v škole na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením  alebo  zneužívaním.  Získavanie  informácií  o  týraní  alebo  ohrození  žiaka  sa nepovažuje za neoprávnené zasahovanie do súkromia.

 

18. Žiaci  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť  hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením stupňa ich postihnutia (týka sa predmetov, v ktorých sa postihnutie   prejavuje).   Žiakovi   nemožno   znížiť   známku   zo   správania   a   ani   iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia. 

 

Článok 2

 

POVINNOSTI A SPRÁVANIE ŽIAKOV 

 

K povinnostiam žiaka patrí:

1. Chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania (výchovné koncerty, exkurzie,...). Je povinný zúčastňovať sa účelových cvičení a samostatného kurzu na ochranu človeka a života, na odbornej praxi a na ďalších vzdelávacích činnostiach, ktoré sú súčasťou učebných plánov.

2. Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na odbornú činnosť v povolaní.

 

3. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie 

a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy.

 

4. Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov školy, správať sa ku každému zamestnancovi s primeranou úctou v súlade s hodnotami školy.

 

5. Dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania sa. Správať sa v škole i mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe.

 

6. Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej  okolí. Podieľať  sa na ochrane a tvorbe životného prostredia 

v objektoch školy.

 

7. Prezúvať sa na vyučovanie do prezuviek. Na hodiny telesnej výchovy nosiť cvičebný úbor.

 

8. Na vyučovanie v odborných učebniach, na odbornú prax a odborný výcvik je povinný nosiť predpísané pracovné oblečenie podľa pokynov vyučujúcich a majstrov odbornej výchovy. Kabáty, bundy, topánky si žiak odkladá v šatni, ktorá im je pridelená, pričom majster má od tejto šatne kľúčik. Počas vyučovania a po skončení vyučovania sa šatňa zamyká. V prípade krádeže z neuzavretej šatne škola nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu a poisťovňa škodu neprepláca. Tak  isto za  veci,  ktoré má  žiak  odložené v  nezamknutých priestoroch triedy a učebne.

 

9. Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, svetlo, vodu a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, v prípade úmyselného poškodenia školského majetku alebo z  nedbanlivosti musí žiak nahradiť  škodu v plnom rozsahu. 

 

10. Dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku, ako aj pokyny pedagogického dozoru.

 

11.  Predložiť   triednemu   učiteľovi   alebo   majstrovi   odbornej   výchovy   potvrdenie o neprítomnosti na vyučovaní zaznamenané v žiackej knižke (študentskom preukaze).

 

12. Nosiť na vyučovanie potrebné učebnice a ostatné pomôcky určené pokynmi vyučujúceho.

 

13. Nosiť so sebou osobné doklady, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne a žiacku alebo študentskú knižku.

 

14.  Ak  nie  je  z  vážnych  dôvodov  pripravený  na  hodinu,  ospravedlniť  sa  na  začiatku vyučovacej hodiny.

 

15. Udržiavať poriadok počas vyučovania a urobiť poriadok po skončení vyučovania v lavici a v triede, vyložiť stoličku na lavicu, utrieť tabuľu, urobiť poriadok na pracovisku, v odbornej učebni, v šatni, v sociálnych zariadeniach.

16. Dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne predpisy.

 

17. a) Žiak, ktorý utrpí úraz pri vyučovaní alebo pri výchove mimo vyučovania organizovanej školou, alebo v priamej súvislosti s tým, upovedomí o tom ihneď, pokiaľ je toho schopný, učiteľa alebo osobu, vykonávajúcu nad žiakmi pedagogický dozor. Povinnosť oznámiť úraz má aj svedok (iný žiak), a podľa možností zranenému zabezpečí poskytnutie prvej pomoci. 

b) Ak žiak bez dovolenia opustí priestory školy alebo praktického vyučovania a v tom čase utrpí úraz, považuje sa to za porušenie školského poriadku a úraz sa nevedie ako registrovaný školský úraz.

 

18.  Informovať  triedneho  učiteľa  v  prípade  ochorenia  na  infekčnú  chorobu,  žiak  môže nastúpiť do školy iba sa súhlasom lekára.

 

19. Oznámiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresu rodičov, či iné závažne údaje a skutočnosti týkajúce sa jeho osoby.

 

20. Dodržiavať povinnosti týždenníkov.

 

21. Na vybavovanie administratívnych záležitostí využívať žiakom vyhradený úradný čas cez prestávky vo vyučovaní.

 

Žiakom je zakázané:

22. Fajčiť v priestoroch školy (budova A, budova B, parkovisko, dvor, chodník medzi dvomi budovami) ŠPPV alebo pri činnostiach organizovaných školou (§7 ods.1 písm. c) zákona č. 377/2004 Z.z.).

 

23. Nosiť do školy, na OV alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje alebo iné návykové látky, drogy. Je prísne zakázané prichádzať do školy pod ich vplyvom, požívať ich v škole, na OV alebo pri činnostiach organizovaných školou. Pri podozrení, že žiak požil alkoholický nápoj, je žiak povinný za prítomnosti triedneho učiteľa, zástupcu vedenia školy, člena študentskej rady podrobiť sa dychovej skúške alkohol-testerom. Ak bol test na požitie alkoholu  pozitívny,  požiada  pedagogický  zamestnanec  školy  o  opakovanie  testu  lekára, políciu, alebo organizáciu zabezpečujúcu OBP v škole. Zo skúšky sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka aj v tom prípade ak je žiak plnoletý.

Porušenie tohto zákazu sa pokladá za hrubé porušenie školského poriadku a rieši sa výchovnými opatreniami: pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie, pri opakovanom porušení vylúčenie zo školy.

 

24. Nosiť do školy, na OV alebo na činnosti organizované školou, OV veci ohrozujúce zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (elektronické hračky, spray, zábavná pyrotechnika, nožíky, zapaľovače a pod.).

 

 25. Vchádzať alebo odchádzať zo školy iným ako hlavným vchodom (cez okná, bočným vchodom a pod.).

 

 26. Vodiť si návštevy do budovy školy alebo na OV bez súhlasu zodpovedného pracovníka školy, MOV.

 

 27. Vykláňať sa z okien, vyhadzovať smeti, pokrikovať a pod., aby nevzbudzovali verejné pohoršenie.

 28. Nosiť neprimerané množstvo peňazí, drahé veci zo žltého kovu, drahokamy, súčasti odevov a pod., ktoré môžu byť predmetom odcudzenia. V prípade odcudzenia hodnotných vecí škola za škodu nezodpovedá.

 

29. Používať a nabíjať mobilné telefóny a rušiť tým   vyučovanie. Pred začatím vyučovania žiak svoj mobilný telefón vypne a odloží do tašky. Za odcudzenie mobilného telefónu žiaka škola  nezodpovedá.  Žiakovi  je  zakázané  na vyučovaní a počas  mimoškolskej činnosti získavať  osobné údaje (zákon č.18/2018 o ochrane osobných údajov ) o spolužiakoch, učiteľoch a ostatných zamestnancoch školy, týkajúce sa ich identity, tzn. fotografovať, zhotovovať   obrazový , zvukový a písomný záznam a šíriť ho v rôznych médiách a na sociálnych sieťach.

Bez povolenia vyučujúceho je zakázané používať laptop alebo notebook, tablety.

 

30. Odcudzovať veci iných (krádeže). Porušenie tohto zákazu sa pokladá za hrubé porušenie školského poriadku.

 

31. Prejavovať psychické a fyzické násilie voči iným osobám, šikanovanie, rasizmus, šírenie pornografie, propagácia fašizmu a iných hnutí potláčajúcich základné judské práva a slobody. Porušenie sa hodnotí ako hrubé porušenie školského poriadku. 

 

Starostlivosť o zovňajšok

32. Na vyučovanie a mimo vyučovacie zamestnanie prichádza každý žiak v primeranom slušnom oblečení.

 

33. Podľa požiadaviek školského poriadku sa preobúva do čistej a zdravotne vyhovujúcej obuvi.

 

34. Na vyučovanie telesnej výchovy sa preoblečie do cvičného úboru podľa pokynov vyučujúceho.

 

35. Na praktických, laboratórnych cvičeniach a pri manuálnych prácach používa ochranný pracovný odev alebo ochranný plášť, požadovanú obuv a ostatné pridelené ochranné prostriedky podľa charakteru vykonávanej práce a pokynov pedagogického pracovníka (učiteľa, MOV, ostatných pracovníkov školy).

36. Oblečenie na odbornom výcviku a odbornej praxi - pracovný odev a predpísaná pracovná obuv.

 

Správanie žiakov na vyučovaní a mimo vyučovania

37. Každý žiak na začiatku vyučovacej jednotky zaujme miesto určené zasadacím poriadkom, prípadne vyučujúcim alebo MOV.

 

38.  V  priebehu  vyučovania  môže  sa  vzdialiť  z  vyučovacej  hodiny  len  so  súhlasom vyučujúceho a MOV.

 

39. Keď sa žiak z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie alebo nevypracuje domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Takto zameškané učivo si dodatočne osvojí a úlohy splní podľa pokynov vyučujúceho.

 

40. Počas vyučovania sa správa disciplinovane, sústredene sleduje prácu na hodine a aktívne sa do nej zapája, plní prikázané povinnosti, nevyrušuje spolužiakov, nepomáha im nedovoleným spôsobom.

 

41. Žiaci  udržujú čistotu na chodbách a v záchodoch v budove školy aj  na strediskách praktického vyučovania.

 

42. V školskej jedálni dodržiavajú žiaci určený poriadok a dbajú na kultúru stolovania.

 

43. Žiak využíva prestávku na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na občerstvenie a oddych. Triedu opúšťa len v nutnom prípade a obedňajšiu prestávku využíva na regeneráciu síl a konzumáciu obeda.

 

44. Pri presunoch z jednej učebne do druhej, resp. z jednej budovy do druhej zachovávajú žiaci disciplínu a presúvajú skupinovo v čo najkratšom čase. 

 

45. V čase vyučovania okrem presunov na vyučovanie je zakázané opustiť priestory školy bez súhlasu vyučujúceho. V prípade porušenia zákazu škola nezodpovedá za bezpečnosť žiaka.

 

46.   Po   skončení   vyučovania   sa   žiaci   bez   pedagogického   dozoru   nesmú   zdržiavať

v priestoroch školy.

 

47. Za poriadok v triede cez prestávky a plnenie úloh v súvislosti s prípravou triedy na vyučovanie zodpovedajú týždenníci, ktorí sú určení triednym profesorom. Ich mená sú uvedené v triednej knihe a na tabuli v daný týždeň. 

Týždenník:

•dbá o poriadok v triede, prezúvanie, okná, krik a pod., utiera tabuľu, vetrá učebňu,

•chodí pre kriedu a pre pomôcky, 

•nahlasuje poškodenie majetku školy, 

•hlási neprítomnosť žiakov na hodine,

•hlási  neprítomnosť  učiteľa  na  hodine  zástupcom  riaditeľa  školy  (do  10  min.  od začiatku hodiny).

 

48. Na pomoc pri zabezpečovaní úloh triedy sa v triede volí triedna samospráva (minimálne 3

členná podľa uváženia triedneho učiteľa a počtu žiakov v triede) predseda pokladník študijný referent športový referent kultúrny referent.

 

49. Správanie žiakov v odborných učebniach, počas výletov a exkurzií, sústredení, kurzov sa riadi podľa pokynov pedagógov pre dané odborné učebne a vymenované príležitosti.

 

Oslovovanie a pozdravy

50. Žiaci zdravia vyučujúceho pri vstupe do triedy a odchode z triedy povstaním, sadnú si na pokyn vyučujúceho.

 

51. Pedagogických a iných pracovníkov školy majú v úcte, v škole a na verejnosti ich zdravia. 

 

Starostlivosť o učebnice

52. Žiaci sú zodpovední za poriadok a čistotu svojho pracovného miesta a im vydaných pomôcok.

53. Ak zistí žiak poškodenie alebo stratu vecí, je povinný hlásiť to hneď vyučujúcemu a triednemu profesorovi a MOV.

 

54. Ak sa zistí nešetrné zaobchádzanie so školským majetkom alebo zlomyseľné poškodenie,

znáša žiak materiálnu zodpovednosť. 

 

Článok 3

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA

(§ 144 školského zákona 245)

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:

a)  žiadať,  aby  sa  v  rámci  výchovy a  vzdelávania  v  škole  alebo  v  školskom  zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c)   dbať   na   sociálne   a   kultúrne   zázemie   dieťaťa   a   rešpektovať   jeho   špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa,

jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať

vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,

f) zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak 

mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,

g) ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

h) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia (tel. číslo

036/63102471, mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ); vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni v polroku, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

i)  Plnoletý  žiak  sa  ospravedlňuje  sám  spôsobom  uvedeným  v  odsekoch  8  až  10.  j) Ustanovenia v odsekoch 1 až 11 sa vzťahujú na osoby vo výkone väzby a osoby vo výkone trestu  odňatia  slobody  primerane  tak,  aby  sa  ich  vzdelávanie  zabezpečovalo  v  súlade s osobitnými predpismi.

 

 

Článok 4

 

DOCHÁDZKA DO ŠKOLY

1. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania hlavným vchodom, prezujú sa a idú do svojej triedy, na odbornom výcviku 10 minút pred začiatkom odborného výcviku.

 

2. Do školy si žiak prináša učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich, na OV pracovný odev a obuv, pracovné pomôcky.

3. Pred vyučovacou hodinou si pripraví žiak všetko, čo bude potrebovať na príslušnom vyučovacom predmete.

 

4. Hneď po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak zasadne na svoje miesto podľa zasadacieho poriadku a ticho čaká na príchod vyučujúceho.

 

5. Organizácia vyučovacieho času: 

 

Na teoretickom vyučovaní:

0. hodina: 7.00 – 7.45

1. hodina: 7.50 – 8.35

2. hodina: 8.45 – 9.30

3. hodina: 9.40 – 10.25

4. hodina: 10.35 – 11.20

5. hodina: 11.30 – 12.15

obedňajšia prestávka (30 minút)

6. hodina: 12.45 – 13.30

7. hodina: 13.40 – 14.25

8. hodina: 14.30 – 15.15

 

Na odbornom výcviku:

žiaci 1. a 2. ročníka učebných odborov - 6 vyučovacích hodín žiaci 3. ročníka učebných odborov - 7 vyučovacích hodín

žiaci 3. ročníka HA - 7 vyučovacích hodín

žiaci študijného odboru kozmetik – 6 vyučovacích hodín

1 vyučovacia hodina = 60 minút

Po dvoch hodinách odborného výcviku a odbornej praxe je 15 minútová prestávka,

po piatich hodinách je obedňajšia prestávka – 30 min. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa a MOV upravuje čas prestávok podľa charakteru práce na odbornom výcviku.

 

Ospravedlňovanie

6. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod je zákonný zástupca povinný najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi, alebo majstrovi odborného výcviku dôvod neprítomnosti.

 

7.  Každú  vymeškanú vyučovaciu hodinu je  povinný žiak  riadne  ospravedlniť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odborného výcviku najneskôr do 2 dní po návrate na vyučovanie.

 

8. Riadne ospravedlnenie sa rozumie:

a) lekárske potvrdenie, môže byť aj v žiackej knižke, podpísané aj rodičom, 

b) priepustka potvrdená triednym učiteľom, MOV alebo vedením školy,

c) ospravedlnenie zákonného zástupcu žiaka,  resp. žiaka v prípade plnoletosti, v prípade trvania neprítomnosti najviac 3 po sebe idúce dni v polroku.

 

9. Vymeškanie pre vopred známu príčinu:

a) z jednej hodiny uvoľňuje na priepustku príslušný vyučujúci, MOV,

b) na jeden deň uvoľňuje na priepustku triedny učiteľ, HMOV,

c) na dva alebo viac dní uvoľňuje na žiadosť zákonného zástupcu, v prípade plnoletosti na 

žiadosť  žiaka,  riaditeľ   školy.  V  týchto  troch  prípadoch  potvrdená  priepustka,  resp. odsúhlasená žiadosť sa stáva zároveň ospravedlnenkou.

 

10. Ak sa u žiaka alebo v rodine vyskytne infekčná choroba, ihneď to písomne oznámi triednemu učiteľovi, MOV do školy príde iba so súhlasom lekára.

 

11. Ak žiak vymešká vyučovanie pre nepredvídanú príčinu, prinesie hodnoverné ospravedlnenie.  Ak  neprítomnosť  žiaka  pre  chorobu  trvá  dlhšie  ako  3  vyučovacie  dni, predloží žiak potvrdenie od lekára. Ak sa neprítomnosť pre chorobu opakuje častejšie, môže učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.

 

12.   Ak   neprítomnosť   žiaka   nebude   najneskôr   do   2   dní   ospravedlnená   žiadnym z horeuvedených spôsobov, zameškané hodiny sa vykážu ako neospravedlnené.

 

13. Správanie žiaka, ktorý vymešká v priebehu klasifikačného obdobia bez náležitého ospravedlnenia sa hodnotí podľa normatív hodnotenia žiakov SOŠ.

 

14. Ak žiak plní povinnú školskú dochádzku škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa podľa ustanovenia § 3 ods. 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Toto oznámenie škola zašle najneskôr do 3 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Kópiu tohto oznámenia zašle škola aj ÚPSVaR, odboru sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska rodiča.

 

15. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka, resp. žiaka ak je plnoletý, aby v určenej lehote doložil dôvod neprítomnosti, súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie, týmto dňom prestáva byť žiakom školy (podľa § 12 ods. 3 Vyhlášky MŠ SR č. 80/1991 Z. z.).

 

Článok 5

 

ŽIAK V PROCESE  PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

V zákone č.61/2015 – Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave sa v § 25 hovorí: 

1. Žiak je povinný zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní

a) podľa časového harmonogramu praktického vyučovania a 

b) pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.

 

2. Žiak počas praktického vyučovania vykonáva len cvičnú prácu a produktívnu prácu, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje.

 

3. Ak žiak počas praktického vyučovania preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, stredná odborná škola alebo zamestnávateľ   môže  od  žiaka  požadovať   náhradu  škody.  Náhrada  škody  nesmie  u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy.

 

4.  Žiak  má  počas  praktického  vyučovania  práva  a  povinnosti  zamestnanca  v  oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené podľa osobitného predpisu.

 

Článok 6

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

 

1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – výborný

2 – chválitebný

3 – dobrý

4 – dostatočný

5 – nedostatočný

 

Predmety, ktoré sa neklasifikujú sú určené v učebných plánoch.

 

2. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

 

1 - veľmi dobré

2 – uspokojivé

3 - menej uspokojivé

4 – neuspokojivé

 

3. Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.

 

4. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

 

5. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je  skúšaný aj  klasifikovaný za  toto  obdobie  v  náhradnom  termíne  a  v  dňoch  určených riaditeľom školy. 

 

6. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa strednej školy o komisionálne skúšanie, ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ strednej školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.

 

7. Žiakovi, ktorý v priebehu klasifikačného obdobia vymeškal z vyučovania povinného predmetu viac ako 30 % z dotácie vyučovacích hodín môže vyučujúci po dohode s riaditeľom školy nariadiť komisionálnu skúšku. Neklasifikovaný žiak je skúšaný skúšobnou komisiou v náhradnom termíne.

 

8. Žiak musí absolvovať minimálne 75% odučených vyučovacích hodín v každom mesiaci školského roka. Viď nižšie uvedená vnútorná smernica. 

Vnútorná smernica na riešenie absencie a klasifikácie na  odbornom výcviku

Podľa školského vzdelávacieho programu jednotlivých študijných a učebných odborov žiak má absolvovať na odbornom výcviku nasledovný počet hodín za ročník (školský rok):

 

učebné odbory I. ročník495

učebné odbory I. ročník SDV594

učebné odbory II. ročník495

učebné odbory III. ročník525

študijný odbor kozmetik  I. ročník198

študijný odbor kozmetik  II. ročník396

študijný odbor kozmetik III. ročník396

študijný odbor kozmetik  IV. ročník360

študijný odbor hotelová akadémia  I. ročník198

študijný odbor hotelová akadémia  II. ročník198

študijný odbor hotelová akadémia  III. ročník231

 

Vzhľadom na narastajúcu  absenciu žiakov na odbornom výcviku pedagogická rada dňa 22. novembra 2017 odsúhlasila návrh k ŠkVP  jednotlivých učebných a študijných odborov v znení:

„Žiak musí absolvovať minimálne 75% odučených vyučovacích hodín v každom mesiaci školského roka.“ 

Žiak ktorý nespĺňa dané usmernenie,  si musí vyučovacie hodiny na odbornom výcviku nahradiť podľa harmonogramu, ktorý mu pripraví majster odbornej výchovy a následne vykoná preverovaciu skúšku, aby bol  za dané obdobie  klasifikovaný.“  Za klasifikované obdobie sa považuje polrok školského roka.

Harmonogram sa oznámi triednemu učiteľovi a zákonnému zástupcovi žiaka. 

Toto usmernenie sa vzťahuje na absenciu bez ohľadu na to, či je ospravedlnená, alebo neospravedlnená.

Táto smernica bola prerokovaná a schválená na Pedagogickej rade dňa 22. 11. 2017, aktualizovaná o učebné odbory I. ročník v systéme DV 3.9.2018.

 

Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

 

1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

 

2. Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník, k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje zákonný zástupca.

 

Článok 7

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA

 

1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, majster odborného výcviku, vedúci strediska praktického vyučovania, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

 

Pochvala triednym učiteľom:

za výborný prospech – prospel s vyznamenaním, za úspešnú reprezentáciu školy,

za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,

za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou, alebo inštitúciou.

 

Pochvala majstra OV:

za výborný prístup k práci na OV

Pochvala riaditeľom školy:

za výborný prospech – prospech 1,0

za  vzornú  dochádzku  –  0  vymeškaných  hodín  u  prospievajúcich  žiakov  podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa,

za  úspešnú  reprezentáciu  školy,  za  nezištnú  pomoc,  vysoko  humánny  prístup  k

ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou, alebo inštitúciou.

 

 

Normatív hodnotenia žiakov SOŠ 

 

Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované    previnenia voči šk. poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti, alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie, alebo pokarhanie v zmysle § 58 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z.z. ( školský zákon ) v znení neskorších predpisov nasledovne:

 

 

Napomenutie triednym učiteľom, MOV

za 1 - 5 neospravedlnených hodín,

2 zápisy v triednej knihe alebo v denníku OV,

1 krát porušenie školského poriadku.

 

Pokarhanie triednym učiteľom, MOV

za 6 - 10 neospravedlnených hodín,

za 4 zápisy v triednej knihe alebo v denníku OV, za ďalšie porušovanie školského poriadku,

za vulgárne vyjadrovanie sa.

 

Pokarhanie riaditeľom školy

nad 22 neospravedlnených hodín,

za závažnejšie porušovanie školského poriadku podľa uváženia pedag. pracovníkov, za vyvolávanie výtržností, bitiek,

za hrubé správanie voči pedagogickým pracovníkom alebo na verejnosti, za opakované vulgárne vyjadrovanie.

 

Znížená známka zo správania na stupeň "2"

za 11 – 21 neospravedlnených hodín,

za 6 a viac zápisov v triednej knihe alebo denníku OV,

za hrubé správanie voči ped. pracovníkom alebo na verejnosti,

za  nevhodné  správanie  voči  žiakom  -  bitku,  ublíženie  na  zdraví,  vydieranie, šikanovanie a iné prejavy, ktoré narušujú výchovno-vyučovací proces,

za opakované porušenie školského poriadku po udelení pokarhania riaditeľom školy.

 

Znížená známka na stupeň "3"

za 22 - 34 neospravedlnených hodín,

za hrubé správanie voči ped. pracovníkom alebo na verejnosti,

za nevhodné správanie voči žiakom tak ako pri zníženej známke "2" len s posúdením nebezpečnosti činu,

za  pokračovanie  porušovaní  zákazu  fajčenia  alebo  požívania  alkoholu  alebo  za prechovávanie drog.

 

Znížená známka na stupeň "4"

za 35 a viac neospravedlnených hodín,

za opakované hrubé porušenie školského poriadku, za prechovávanie, rozširovanie a užívanie drog.

 

Podmienečné vylúčenie zo školy

 - po prerokovaní v pedagogickej rade v priebehu klasifikačného obdobia sa udeľuje za: 

•35 a viac neospravedlnených hodín, 

•za  skutky,  ktoré  po  predchádzajúcich výchovných opatreniach  pokračujú  -  bitky, výtržnosti, vydieranie, šikanovanie, hrubé správanie, neprimerané vyjadrovanie, fajčenie, pitie, vyhrážanie - akékoľvek voči hocikomu,

•za prechovávanie a užívanie drog, v klasifikačnom období, v ktorom bolo udelené podmienečné vylúčenie sa znižuje známka zo správania na stupeň 3,

•školopovinným žiakom v prvom ročníku sa udeľuje miesto podmienečného vylúčenia pokarhanie riaditeľom školy a znížená známka zo správania na stupeň 3,

•v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie 1 rok,

•ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí  sa  od  vylúčenia,

•ak  sa  žiak  v  tejto  lehote  dopustí  ďalšieho  závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.

  

Vylúčenie zo školy - po prerokovaní v pedagogickej rade

•za opakované porušenie školského poriadku po udelení podmienečného vylúčenia zo školy, keď predchádzajúce výchovné opatrenia neboli účinné a nie je predpoklad nápravy, a porušovanie školského poriadku sa opakuje,

•za krádež,

•za opakované prechovávanie a užívanie drog, alebo za rozširovanie drog,

•za úmyselné činy ohrozujúce zdravie osôb, poškodzujúce majetok školy a dobré meno školy,

•za ponižovanie judskej dôstojnosti,

•v prípade, že žiak je školopovinný, miesto vylúčenia sa udeľuje znížená známka zo správania na stupeň 4 a pokarhanie riaditeľom školy.

 

Všeobecné ustanovenia pri udeľovaní výchovných opatrení

 

1.  Všetky  výchovné  opatrenia  sa  môžu  ukladať  do  dvoch  mesiacov  odo  dňa,  keď  sa o previnení  žiaka  dozvedel  príslušný  pedagogický  pracovník  školy,  najneskôr  však  do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

 

2. Výchovné opatrenia sa udeľujú po konzultácii so žiakom, resp. jeho zákonným zástupcom a prerokovaní všetkých okolností, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.

 

3. Všetky výchovné opatrenia treba konzultovať aj s výchovným poradcom, ktorý vedie evidenciu problémových žiakov.

 

4. Triedny učiteľ po prerokovaní s výchovným poradcom, zákonným zástupcom a MOV

spracuje návrh a predloží riaditeľovi školy.

 

5. Ťažké priestupky ako šikanovanie, krádež, dealerstvo či prechovávanie drog oznamovať zákonným    zástupcom    žiačok    a    riešiť    v    spolupráci    s    výchovným    poradcom a pedagogickopsychologickou poradňou. Podozrenie na dealerstvo drog sa hlási polícii.

 

6. Pri podmienečnom vylúčení a vylúčení žiaka sa predvolávajú zákonní zástupcovia.

 

7. Výchovné opatrenia zapíše triedny profesor do katalógových listov a predložia riaditejovi školy, ktorý ich písomne oznámi zákonným zástupcom.

 

Poznámka:

Za zápis v tr. knihe sa považuje zápis o porušení niektorého ustanovenia školského poriadku. Triedny učiteľ si vedie denník o každom žiakovi, kde zaznamenáva všetky priestupky žiaka

a riešenia so zákonným zástupcom.

 

Článok 8

 

ZMENY V ŠTÚDIU

 

Prestup na inú strednú školu

1. Prestup na inú strednú školu, na ten istý alebo iný študijný /učebný/ odbor povoľuje riaditeľ

strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.

2. Zmenu študijného /učebného/ odboru povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roka. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť na vykonávanie povolania, na  ktoré sa  má  pripravovať v  novozvolenom odbore. Obsah, rozsah a termín skúšky určí riaditeľ strednej školy.

 

3. Zmeny odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľujú na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu.

 

Prerušenie štúdia

1. Riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na jeho žiadosť, alebo žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to na 3 roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené.

 

2. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu

školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.

 

3. Riaditeľ strednej školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre ťarchavosť a materstvo ak praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané ťarchavým ženám – matkám do konca deviateho mesiaca.

 

4. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

 

5. K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa za neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.

 

Článok 9

 

SMERNICA O OCHRANE OSOBNÝCH  ÚDAJOV GDPR

 

V zmysle  zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca a plnoletý žiak svojim podpisom súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle legislatívy a so zverejňovaním informačných materiálov zo školských podujatí v médiách.

 

 

 

 

Levice 03. 09. 2018                                                                        Mgr. Zuzana Nemčoková

                                                                                                                riaditeľka školy

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o