.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceObchodný pracovník

Charakteristika odboru

Študijný odbor Obchodný pracovník pripravuje absolventov so všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami a návykmi, potrebnými na kvalifikovaný výkon činností v obchodno-prevádzkových alebo vybraných technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru. Široká profesijne koncipovaná orientácia umožňuje vstup absolventov do všetkých druhov obchodných a sprostredkovateľských firiem, obchodných spoločností a družstiev.

Forma štúdia

Denné štúdium pre absolventov ZŠ. Dĺžka štúdia 4 roky.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní

Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie, aj výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa

Absolvent nájde uplatnenie v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách poskytujúcich prevádzkové služby, v obchode ako výkonný pracovník, manažér strednej úrovne (predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii a v iných funkciách, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie). Po získaní primeranej praxe je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Nadväzujúce vzdelávanie

 

Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o