.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice6323 K HOTELOVÁ  AKADÉMIA

Charakteristika odboru
Hotelová akadémia pripravuje absolventov so všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami a návykmi, potrebnými pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ. Dĺžka štúdia – 5 rokov.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie aj výučný list  hotelová akadémia.

Pracovné uplatnenie absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o