.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice3656 K  OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

Charakteristika odboru
Štvorročný študijný odbor je určený pre chlapcov. Absolventi získajú počas štúdia odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Zároveň pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou stavby.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie aj výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Murár, stavebný technik, majster stavebnej výroby pre stavby bytovej, občianskej, priemyselnej, poľnohospodárskej a inžinierskej výstavby a pri prestavbách budov.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na stavebnej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách, pomaturitné štúdium.

Školský vzdelávací program
Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o