.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice3447 K - GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Charakteristika odboru

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborník schopný vykonávať a riadiť technologické operácie v oblasti spracovania textových a obrazových informácií pre potreby elektronického publikovania. Vie používať technologickú dokumentáciu, vyberať vhodné materiály a technológie. Používať stroje a zariadenia pri dodržaní bezpečnostných predpisov a požiarnych predpisov s dôrazom na ochranu životného prostredia. 

Forma štúdia

Denné 4-ročné štúdium pre úspešných absolventov 9. ročníka ZŠ. 

Spôsob ukončenia vzdelávania

Výstupným certifikátom vzdelávania na stupni ISCED 3A je maturitné vysvedčenie a výučný list. Výučný list sa pre študijné odbory vydáva po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik.

Pracovné uplatnenie absolventa

V štátnych a súkromných podnikoch, v štátnej službe, vo verejnej službe a v samo-podnikateľskej činnosti. V zamestnávateľských organizáciách ako sú tlačiarne, reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry, vydavateľstvá a redakcie periodík.

Nadväzujúce vzdelávanie

Absolvent má predpoklad ďalším štúdiom zvyšovať si kvalifikáciu, je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

Rámcové učebné plány

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o