.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

 

Švajčiarsko – Slovenský projekt: „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ je podporovaný prostredníctvom programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Projekt je v súlade s Národným programom reforiem schváleným vládou SR.
Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky až do výšky max. 3 656 108 EUR v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Realizácia projektu:  23. 2. 2012 až do 31. 3. 2016

Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie

Partner projektu: EHB - Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung - je inštitút zodpovedný za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) vo Švajčiarsku.

Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Spolupráca uvedených subjektov trhu vzdelávania a trhu práce je základným predpokladom pre zosúladenie požiadaviek a potrieb trhu práce s možnosťami a podmienkami stredných odborných škôl. Ako výsledok aktivít v rámci daného cieľa predpokladáme:
• Obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola.
• Popis požiadaviek zamestnávateľa/ov vo vybratých odvetviach daného regiónu na odborné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré požaduje/ú pre určitú konkrétnu profesiu.
• Aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor.
• Aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania.
• Realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľa/ov.
• Vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Pilotné vyškolenie inštruktorov (základy pedagogiky, psychológie, metodiky a didaktiky), pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax.
• Účasť zástupcov zamestnávateľov/profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania odborného vzdelávania a prípravy v rámci maturitných skúšok. Účasť na záverečných skúškach je pre zástupcu zamestnávateľov (podľa v súčasnosti platných všeobecne záväzných právnych predpisov) povinná.
• Uplatnenie požiadaviek zamestnávateľov pri plánovaní vzdelávacích aktivít učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy (MOV).
• Vzdelávacie aktivity pre učiteľov odborných predmetov zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby v danom odbore ap. (najskôr pilotné školenia, po overení pre všetky školy vyučujúce v daných odboroch).
• Aktualizovaný/novovytvorený normatív priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti pre daný študijný/učebný odbor.
• Vzdelávanie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov, naplnenie stanoveného obsahu v procese výučby (Školský vzdelávací program), vo vymedzených podmienkach (normatív).

Úloha projektu: Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.
Pôvodne mala byť aktivita zameraná na žiakov ZŠ; na základe podmienky pre schválenie, stanovenej poskytovateľom pomoci, boli cieľové skupiny rozšírené. Zaradené boli také aktivity, aby oslovili všetkých aktérov, ktorých sa problematika týka – odbornú aj širokú verejnosť. Takto sa zabezpečí, že odborné vzdelávanie a príprava bude spropagované jednak u zamestnávateľov aj u učiteľov odborných predmetov, ako aj u všetkých osôb, ktoré rozhodovanie o vzdelávaní riešia.
Rozšíreniu cieľových skupín bola prispôsobená aj voľba metód a prostriedkov. Pôjde o prezentácie na odborných súťažiach, olympiády pre žiakov, odborné workshopy, dobročinné akcie, odborné konferencie, prezentácie na burzách práce, tlačové konferencie, reklamné kampane (printové, TV, web) celoštátne (pre celý systém OVP) aj regionálne (pre jednotlivé zapojené školy a zamestnávateľov), tvorbu a distribúciu filmov na DVD, rôzne propagačné a upomienkové predmety, dni otvorených dverí.

Projekt je rozdelený do jednotlivých aktivít, v rámci ktorých sa budú vykonávať naplánované činnosti:

Aktivita 1: Posilniť rozvoj spolupráce medzi jednotlivými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy – zamestnávateľ, profesijná alebo stavovská organizácia, sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, stredná odborná škola.

Aktivita 2: Aktualizovať a inovovať obsah vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce.

Aktivita 3: Propagovať odborné vzdelávanie a prípravu.

Webstránka projektu: www.podpormeremesla.eu

 

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2013

Zatraktívnenie kaderníckej profesie rok 2014

Prezentácia školy a UO na spoločenských akciách

Propagácia učebného odboru kaderník na ZŠ

Propagácia dobročinných akcií

Účasť na súťažiach v rámci projektu

Aktivity projektu v školskom roku 2014-2015

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o