.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice2988 H - mliekar a syrár

Charakteristika odboru

Absolvent trojročného učebného odboru vie správne obsluhovať stroje a zariadenia na spracovanie mlieka a na výrobu mliečnych výrobkov v prostredí mliekarenských prevádzok, dokáže voliť technologické postupy prác, ako spracovávanie základnej suroviny (mlieka), pomocných činidiel a prísad na polotovary a hotové výrobky, riadiť a obsluhovať chemické, chemicko-fyzikálne a biologické technologické procesy vrátane kontrolných činností v mliekarenskej výrobe, riadiť a obsluhovať technologické výrobné zariadenia, odoberať vzorky na laboratórne analýzy medziproduktov a finálnych výrobkov, ovláda senzorickú kontrolu kvality výrobkov, skladovacie, expedičné a hygienicko-sanitárne práce.

Forma štúdia

Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania -  doklad o dosiahnutom vzdelaní

Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa

Odborne kvalifikovaný pracovník v v prostredí mliekarenských prevádzok.

Nadväzujúce vzdelávanie

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A, následne pomaturitné štúdium, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov

 

Rámcové učebné plány

Video - mliekar a syrár

6462 H barbier

Charakteristika odboru

Trojročný učebný odbor  barbier – holič  pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom,  teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré umožňujú absolventovi vykonávať prácu v barbierskom remesle. Dievčatá a chlapci, ktorí úspešne vykonajú záverečnú skúšku sú odborní zamestnanci pánskych  holičstiev a môžu pracovať aj v  prevádzkach malých a stredných firiem, vo firmách zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky alebo ako živnostníci.

Forma štúdia

Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní

Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa

V salónoch pánskeho holičstva.

Nadväzujúce vzdelávanie

Možnosť vzdelania sa v stupni ISCED 3A na získanie úplného stredného vzdelania v odbore  6426 L vlasová kozmetika alebo v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách. Možnosť absolvovania odborného inovačného vzdelania v odbore, účasť na firemných tréningoch odborných zručností.

Rámcové učebné plány

 

2978 H  CUKRÁR PEKÁR

Charakteristika odboru
Trojročný učebný odbor pripravuje absolventa so  všeobecno-vzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností. Absolventi nájdu uplatnenie v špeciálnych cukrárskych výrobniach, pekárňach a v zariadeniach  spoločného stravovania.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v cukrárskej výrobe a zariadeniach, pekárenskej výrobe, pri výrobe reštauračných múčnikov.

Nadväzujúce vzdelávanie
Možnosť vzdelania sa v stupni ISCED 3A na získanie úplného stredného vzdelania v študijnom odbore  spoločné stravovanie. Možnosť absolvovania odborného inovačného vzdelania v odbore, účasť na firemných tréningoch odborných zručností.

Školský vzdelávací program
Rámcové učebné plány

3447 K - GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Charakteristika odboru

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborník schopný vykonávať a riadiť technologické operácie v oblasti spracovania textových a obrazových informácií pre potreby elektronického publikovania. Vie používať technologickú dokumentáciu, vyberať vhodné materiály a technológie. Používať stroje a zariadenia pri dodržaní bezpečnostných predpisov a požiarnych predpisov s dôrazom na ochranu životného prostredia. 

Forma štúdia

Denné 4-ročné štúdium pre úspešných absolventov 9. ročníka ZŠ. 

Spôsob ukončenia vzdelávania

Výstupným certifikátom vzdelávania na stupni ISCED 3A je maturitné vysvedčenie a výučný list. Výučný list sa pre študijné odbory vydáva po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik.

Pracovné uplatnenie absolventa

V štátnych a súkromných podnikoch, v štátnej službe, vo verejnej službe a v samo-podnikateľskej činnosti. V zamestnávateľských organizáciách ako sú tlačiarne, reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry, vydavateľstvá a redakcie periodík.

Nadväzujúce vzdelávanie

Absolvent má predpoklad ďalším štúdiom zvyšovať si kvalifikáciu, je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

Rámcové učebné plány

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o