.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice3355 H stolár

Charakteristika odboru
Počas trojročnej prípravy na povolanie žiaci postupne získavajú vedomosti, zručnosti a návyky pri ručnom a strojovom opracovaní dreva, veľkoplošných materiálov, výrobe nábytku a stavebno–stolárskych výrobkov (okná, dvere, schody, obklady stien a stropov).

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie    o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych  a súkromných podnikoch, samostatný  podnikateľ v jednotlivých profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou alebo obnovou nábytku, stavebno-stolárskych, čalúnnických výrobkov a výrobkov z dreva a drevných materiálov.

Nadväzujúce vzdelávanie
Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A, špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o