.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice3661 H murár

Charakteristika odboru
Absolvent trojročného učebného odboru pozná vlastnosti  stavebných materiálov vie správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady  a  dlažby, vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb, osadzovať výrobky pridruženej stavebnej výroby a vykonávať jednoduché stavebno-montážne práce, je schopný orientovať  sa v projektovej dokumentácii.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie    o  záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych a súkromných podnikoch, samostatný podnikateľ v jednotlivých profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb bytových, občianskych, poľnohospodárskych aj priemyselných.

Nadväzujúce vzdelávanie
Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A, špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o