.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levicemaliar

3675 H  MALIAR

Charakteristika odboru
Študenti trojročného učebného odboru sa počas štúdia naučia pripraviť podklad po maľbu, zhotoviť maľby interiérov rozmanitými technikami, oboznámia sa s najnovšími trendmi v maľovaní. Vykonávajú povrchové úpravy drevených a kovových povrchov.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie    o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych  a súkromných podnikoch, samostatný  podnikateľ.

Nadväzujúce vzdelávanie
Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A, špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Školský vzdelávací program
Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o