.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice3678 H  INŠTALATÉR

Charakteristika odboru
Absolvent trojročného učebného odboru je  kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti  v  odvetví stavebníctva, v  oblasti výroby stavieb, ich údržby, obnovy a rekonštrukcie. Je schopný vykonávať montáž, údržbu a opravy jednotlivých rozvodných systémov, inžinierskych sietí, miestneho ústredného a diaľkového charakteru a všetkých zariadení, ktoré priamo súvisia s týmito systémami.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie    o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych  a súkromných podnikoch, samostatný  podnikateľ v jednotlivých profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb bytových, občianskych, poľnohospodárskych a priemyselných.

Nadväzujúce vzdelávanie
Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A, špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Školský vzdelávací program


Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o