.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice2978 H  CUKRÁR PEKÁR

Charakteristika odboru
Trojročný učebný odbor pripravuje absolventa so  všeobecno-vzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností. Absolventi nájdu uplatnenie v špeciálnych cukrárskych výrobniach, pekárňach a v zariadeniach  spoločného stravovania.

Forma štúdia
Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania – doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa
Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v cukrárskej výrobe a zariadeniach, pekárenskej výrobe, pri výrobe reštauračných múčnikov.

Nadväzujúce vzdelávanie
Možnosť vzdelania sa v stupni ISCED 3A na získanie úplného stredného vzdelania v študijnom odbore  spoločné stravovanie. Možnosť absolvovania odborného inovačného vzdelania v odbore, účasť na firemných tréningoch odborných zručností.

Školský vzdelávací program
Rámcové učebné plány

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o