.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice2988 H - mliekar a syrár

Charakteristika odboru

Absolvent trojročného učebného odboru vie správne obsluhovať stroje a zariadenia na spracovanie mlieka a na výrobu mliečnych výrobkov v prostredí mliekarenských prevádzok, dokáže voliť technologické postupy prác, ako spracovávanie základnej suroviny (mlieka), pomocných činidiel a prísad na polotovary a hotové výrobky, riadiť a obsluhovať chemické, chemicko-fyzikálne a biologické technologické procesy vrátane kontrolných činností v mliekarenskej výrobe, riadiť a obsluhovať technologické výrobné zariadenia, odoberať vzorky na laboratórne analýzy medziproduktov a finálnych výrobkov, ovláda senzorickú kontrolu kvality výrobkov, skladovacie, expedičné a hygienicko-sanitárne práce.

Forma štúdia

Denné štúdium pre absolventov ZŠ.

Spôsob ukončenia vzdelávania -  doklad o dosiahnutom vzdelaní

Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získavajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Pracovné uplatnenie absolventa

Odborne kvalifikovaný pracovník v v prostredí mliekarenských prevádzok.

Nadväzujúce vzdelávanie

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A, následne pomaturitné štúdium, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov

 

Rámcové učebné plány

Video - mliekar a syrár

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o